Title: Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového
Other Titles: Depriaciation of fixed asset from accounting and taxation perspective
Authors: Kriglová, Veronika
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7184
Keywords: dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný;ocenění majetku;daňové odpisy;výpočet;odložená daň;účetní odpisy
Keywords in different language: fixed asset tangible and intangible;asset evaluation;tax depreciation;calculation;postponed tax;accounting depreciation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku problematiky a odlišností účetního a daňového odepisování z hlediska právní úpravy a v praxi konkrétní společnosti. Teoretická část definující základní pojmy související s problematikou odpisů na základě příslušných právních norem je doplněna částí praktickou, kde je provedena charakteristika účetní jednotky, její majetkové struktury a uvedeny informace o vybraném dlouhodobém majetku doplněné používanými metodami odepisování. Dále jsou v praktické části zhodnoceny používané metody odepisování a navrženy konkrétní úpravy odpisové politiky z hlediska respektování zásady věrného zobrazení skutečnosti a z hlediska optimalizace daňového základu v souladu s příslušnými právními předpisy objasněnými v teoretické části.
Abstract in different language: Bachelor´S thesis is focused on clarification of issues and differences in accounting and tax depreciation from the perspective of statutory instruments and in the practice of real company. Theoretical part that define basic terms related to depreciation on the base of relevant law is accompanied by practical part, where the accounting unit is described together with its asset structure and information about chosen fixed asset and its used methods of depreciation are described there. Also there are depreciation methods evaluated in this part and particular improvements are suggested in respect of accounting principle to display the accurate accounting and financial position of subject and from the tax optimization according to related legal regulations clarified in theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Kriglova K10B0126K.pdfPlný text práce8,65 MBAdobe PDFView/Open
Kriglova v.PDFPosudek vedoucího práce850,43 kBAdobe PDFView/Open
Krieglova opon.PDFPosudek oponenta práce678,95 kBAdobe PDFView/Open
Kriglova.PDFPrůběh obhajoby práce259,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.