Název: Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového
Další názvy: Depriaciation of fixed asset from accounting and taxation perspective
Autoři: Kriglová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7184
Klíčová slova: dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný;ocenění majetku;daňové odpisy;výpočet;odložená daň;účetní odpisy
Klíčová slova v dalším jazyce: fixed asset tangible and intangible;asset evaluation;tax depreciation;calculation;postponed tax;accounting depreciation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku problematiky a odlišností účetního a daňového odepisování z hlediska právní úpravy a v praxi konkrétní společnosti. Teoretická část definující základní pojmy související s problematikou odpisů na základě příslušných právních norem je doplněna částí praktickou, kde je provedena charakteristika účetní jednotky, její majetkové struktury a uvedeny informace o vybraném dlouhodobém majetku doplněné používanými metodami odepisování. Dále jsou v praktické části zhodnoceny používané metody odepisování a navrženy konkrétní úpravy odpisové politiky z hlediska respektování zásady věrného zobrazení skutečnosti a z hlediska optimalizace daňového základu v souladu s příslušnými právními předpisy objasněnými v teoretické části.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´S thesis is focused on clarification of issues and differences in accounting and tax depreciation from the perspective of statutory instruments and in the practice of real company. Theoretical part that define basic terms related to depreciation on the base of relevant law is accompanied by practical part, where the accounting unit is described together with its asset structure and information about chosen fixed asset and its used methods of depreciation are described there. Also there are depreciation methods evaluated in this part and particular improvements are suggested in respect of accounting principle to display the accurate accounting and financial position of subject and from the tax optimization according to related legal regulations clarified in theoretical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Veronika Kriglova K10B0126K.pdfPlný text práce8,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriglova v.PDFPosudek vedoucího práce850,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krieglova opon.PDFPosudek oponenta práce678,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriglova.PDFPrůběh obhajoby práce259,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.