Název: Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska
Další názvy: Comparison of tax systems in the Czech Republic, Germany and Slovakia
Autoři: Martínková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Pešková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7186
Klíčová slova: daňová soustava;daňové náležitosti;přímé daně;nepřímá daň;daňové zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: taxation system;tax terms;direct tax;tax burden
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska. Jsou zde vysvětleny daňové pojmy, následuje charakteristika daňových soustav jednotlivých států, ve které jsou popsány náležitosti daní a mechanizmy jejich výběru. Komparace daňových systémů je obsažena v další části, kde jsou porovnány rozdíly v konstrukcích daní. Je zde rovněž uvedeno rozpočtové určení výnosů daní jednotlivých států. Daňové zatížení poplatníků je nejen porovnáno v čase za pomoci statistických údajů předchozích zdaňovacích období, ale je především analyzováno pomocí modelových příkladů. Na základě těchto příkladů je provedeno zhodnocení daňové politiky jednotlivých států a její dopad na poplatníky.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis isfocused on comparisonbetween tax system in the Czech Republic, Germany and Slovakia. In thebeginningthere are some tax termsexplainedfollowed by decsribtionof tax systemsofeachstate in which are describedessentialsoftaxes and methodsoftaxesselecion. Comparisonof tax systemsiscontained in nextsection, wherediffernces in tax structures are compared. Budget allocationof tax revenueofeachstateisalsoindicated in thissection. Tax burden on taxpayersis not onlycompared in timeusingstatistical data ofpreviousetaxable period but also and foremostisanalyzedusing model cases. Based on these examples, anevaluationof tax policyofeachstate and itsimpact on taxpayersis made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
martinkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
martinkova.pdf(1).pdfPosudek vedoucího práce917,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
martinkova.pdf(2).pdfPosudek oponenta práce629,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
martinkova0003.PDFPrůběh obhajoby práce147,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.