Title: Finanční analýza společnosti Elitex Nepomuk a.s.
Other Titles: Financial analysis of ELITEX Nepomuk a.s.
Authors: Baumruková, Lucie
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7195
Keywords: finanční analýza;ukazatel;společnost;finanční situace
Keywords in different language: financial analysis;indicator;society;finacial situation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na provedení finanční analýzy, zhodnocení ekonomické situace a stanovení návrhů na zlepšení současné situace společnosti ELITEX Nepomuk a.s. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě kapitoly obsahují teoretickou část, kde jsou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, její metody, principy a cíle. Následující kapitoly jsou věnovány praktické části, přičemž třetí kapitola obsahuje základní údaje o společnosti ELITEX Nepomuk a.s. a její historii. Ve čtvrté kapitole byla provedena finanční analýza na základě ročních účetních výkazů za období 2008 ? 2012. Při výpočtech byla použita horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, základní poměrové ukazatele a byly vybrány a použity pouze ty bankrotní a bonitní modely, které nejvíce korespondují s hospodařením daného podniku. Poslední dvě kapitoly zahrnují zhodnocení současné ekonomické situace dané společnosti a některá doporučení pro zlepšení stávající finanční situace.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on financial analysis, evaluation of economical situation and giving proposals for company ELITEX Nepomuk a.s. This thesis is devided into 6 chapters. First two chapters contains theoretical part, where is description of basic financial analysis, methods, principals and aims. Next part of thesis is practical, the third chapter contains basic information about ELITEX company and its history. In the forth chapter there is a financial analysis based on accountion statements from years 2008 ? 2012. Within the calculation there was used horizontal and vertical analysis of accounting statements and basic proportion indicators. There were choosed bancrupty and solvency models, which are correspond to management of the company. Last two chapters include evaluation of current company economical situation and there are some proposals for impoving financial situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K10B0043P_Lucie Baumrukova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
baumrukova.pdfPosudek vedoucího práce664,67 kBAdobe PDFView/Open
baumrukova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce639,39 kBAdobe PDFView/Open
bauerova.PDFPrůběh obhajoby práce192 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.