Název: Účetní a daňová specifika zemědělského podniku
Další názvy: Accounting and taxation specifics of the agricultural company
Autoři: Brož, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Broum, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7196
Klíčová slova: dotace;Státní zemědělský intervenční fond;platba SAPS;Program rozvoje venkova;společná zemědělská politika
Klíčová slova v dalším jazyce: subsidy;State agricultural intervention fund;payment SAPS;Program for rural developmnet;common agricultural policy
Abstrakt: Tato práce se zabývá především vývojem zemědělské politiky a hospodařením vybraného podniku s dotačními prostředky. Na začátku práce jsou vymezeny pojmy zemědělec a zemědělská výroba, dále pak popsán vývoj zemědělské politiky v Evropské unii a České republice se zaměřením na poskytování finančních podpor zemědělským subjektům. V práci jsou vysvětleny některé dotační programy a platby, postup při jejich získávání a následná kontrola. Dále je poukázáno na zaznamenávání dotací v účetnictví v konkrétním podniku a v daných situacích. Na konci práce je provedena analýza hospodaření vybraného podniku s dotacemi a bez nich, dále je proveden detailnější pohled na ziskovost jednoho hektaru obdělávané půdy. Cílem práce je analýza významu dotací v zemědělském podniku na území České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with development of agricultural policies and economy in the particular/chosen company with subsidies. At the beginning of this bachelor´s thesis terms cultivator and agricultural production are defined. Next topic describes development of agricultural policy in the European Union and the Czech republic, focusing on providing financial grants to agriculture companies. In this thesis, some subsidy programs and payments are clarified, as well as process of obtaining and inspection of subsidies . In the next part, focus is set on accounting of subsidies in the particular company in specific situations. Analysis of economy in the selected company with and without subsidies is accomplished in the end of this bachelor?s thesis, afterwards there is a closer look on profitability of 1 ha of cultivated land. Objective of this bachelor?s thesis is analysis the importance of subsidies in agriculture companies within the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ucetni a danova specifika zemedelskeho podniku.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
broz.pdfPosudek vedoucího práce602,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
broz.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce591,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
broz.PDFPrůběh obhajoby práce221,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.