Title: Účetní a daňová specifika zemědělského podniku
Other Titles: Accounting and taxation specifics of the agricultural company
Authors: Brož, Jiří
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Broum, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7196
Keywords: dotace;Státní zemědělský intervenční fond;platba SAPS;Program rozvoje venkova;společná zemědělská politika
Keywords in different language: subsidy;State agricultural intervention fund;payment SAPS;Program for rural developmnet;common agricultural policy
Abstract: Tato práce se zabývá především vývojem zemědělské politiky a hospodařením vybraného podniku s dotačními prostředky. Na začátku práce jsou vymezeny pojmy zemědělec a zemědělská výroba, dále pak popsán vývoj zemědělské politiky v Evropské unii a České republice se zaměřením na poskytování finančních podpor zemědělským subjektům. V práci jsou vysvětleny některé dotační programy a platby, postup při jejich získávání a následná kontrola. Dále je poukázáno na zaznamenávání dotací v účetnictví v konkrétním podniku a v daných situacích. Na konci práce je provedena analýza hospodaření vybraného podniku s dotacemi a bez nich, dále je proveden detailnější pohled na ziskovost jednoho hektaru obdělávané půdy. Cílem práce je analýza významu dotací v zemědělském podniku na území České republiky.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with development of agricultural policies and economy in the particular/chosen company with subsidies. At the beginning of this bachelor´s thesis terms cultivator and agricultural production are defined. Next topic describes development of agricultural policy in the European Union and the Czech republic, focusing on providing financial grants to agriculture companies. In this thesis, some subsidy programs and payments are clarified, as well as process of obtaining and inspection of subsidies . In the next part, focus is set on accounting of subsidies in the particular company in specific situations. Analysis of economy in the selected company with and without subsidies is accomplished in the end of this bachelor?s thesis, afterwards there is a closer look on profitability of 1 ha of cultivated land. Objective of this bachelor?s thesis is analysis the importance of subsidies in agriculture companies within the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ucetni a danova specifika zemedelskeho podniku.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
broz.pdfPosudek vedoucího práce602,53 kBAdobe PDFView/Open
broz.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce591,27 kBAdobe PDFView/Open
broz.PDFPrůběh obhajoby práce221,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.