Title: Kreativní účetnictví v podmínkách české účetní legislativy
Other Titles: Creative accounting in the Czech accounting legislation
Authors: Celerýnová, Soňa
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7197
Keywords: kreativní účetnictví;věrný a poctivý obraz účetnictví;window dressing;leasing;earning management;income smoothing;big bath
Keywords in different language: creative accounting;true and fair view;window dressing;leasing;earning management;income smoothing;big bath
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na kreativní účetnictví a možnosti jeho použití v rámci české účetní legislativy. V práci je vymezen pojem kreativní účetnictví, motivace k jeho použití a prevence. Kapitola o prevenci je rozdělena do tří částí. První z nich je využití flexibility právních předpisů, druhou je porušení věrného a poctivého obrazu účetnictví a třetí se zabývá nelegálními podvody. Dále se tato práce zabývá technikami kreativního účetnictví, které jsou rozděleny do tří kategorií. Těmito kategoriemi jsou window dressing, mimobilanční finacování a earnings management. Jednotlivé techniky jsou popsány a zobrazeny na ilustrativních příkladech. Kapitola o legislativě České republiky upravující účetnictví vymezuje pojem věrného a poctivého obrazu účetnictví a povinnosti při vedení účetnictví. V práci je zhodnoceno hospodaření vybrané společnosti z insolvenčního rejstříku.
Abstract in different language: The thesis is focused on creative accounting and the possibilities for its use within the Czech accounting legislation. In the thesis there is defined the term of creative accounting, the motivation for its use and the prevention. The chapter about the prevention is divided into three parts. The first of them is about the use of flexibility of legal rules, the second part is about breaking the true and fair view of accounting and the third one deals with illegal frauds. Then this thesis deals with techniques of creative accounting which are divided into three categories. These categories are window dressing, off-balance sheet and earnings management. Individual techniques are described and shown in illustrative examples. The chapter about the legislation of the Czech Republic which adapts accounting defines the term of true and fair view of accounting and the responsibilities during running accounting. In the thesis there is evaluated the management of the company chosen from insolvency register.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Celerynova.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFView/Open
celerynova.pdfPosudek vedoucího práce681,86 kBAdobe PDFView/Open
celerynova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce560,83 kBAdobe PDFView/Open
celerynova.PDFPrůběh obhajoby práce193,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.