Název: Kreativní účetnictví v podmínkách české účetní legislativy
Další názvy: Creative accounting in the Czech accounting legislation
Autoři: Celerýnová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7197
Klíčová slova: kreativní účetnictví;věrný a poctivý obraz účetnictví;window dressing;leasing;earning management;income smoothing;big bath
Klíčová slova v dalším jazyce: creative accounting;true and fair view;window dressing;leasing;earning management;income smoothing;big bath
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na kreativní účetnictví a možnosti jeho použití v rámci české účetní legislativy. V práci je vymezen pojem kreativní účetnictví, motivace k jeho použití a prevence. Kapitola o prevenci je rozdělena do tří částí. První z nich je využití flexibility právních předpisů, druhou je porušení věrného a poctivého obrazu účetnictví a třetí se zabývá nelegálními podvody. Dále se tato práce zabývá technikami kreativního účetnictví, které jsou rozděleny do tří kategorií. Těmito kategoriemi jsou window dressing, mimobilanční finacování a earnings management. Jednotlivé techniky jsou popsány a zobrazeny na ilustrativních příkladech. Kapitola o legislativě České republiky upravující účetnictví vymezuje pojem věrného a poctivého obrazu účetnictví a povinnosti při vedení účetnictví. V práci je zhodnoceno hospodaření vybrané společnosti z insolvenčního rejstříku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on creative accounting and the possibilities for its use within the Czech accounting legislation. In the thesis there is defined the term of creative accounting, the motivation for its use and the prevention. The chapter about the prevention is divided into three parts. The first of them is about the use of flexibility of legal rules, the second part is about breaking the true and fair view of accounting and the third one deals with illegal frauds. Then this thesis deals with techniques of creative accounting which are divided into three categories. These categories are window dressing, off-balance sheet and earnings management. Individual techniques are described and shown in illustrative examples. The chapter about the legislation of the Czech Republic which adapts accounting defines the term of true and fair view of accounting and the responsibilities during running accounting. In the thesis there is evaluated the management of the company chosen from insolvency register.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Celerynova.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
celerynova.pdfPosudek vedoucího práce681,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
celerynova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce560,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
celerynova.PDFPrůběh obhajoby práce193,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.