Title: Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí
Other Titles: Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in terms of Finances
Authors: Kovandová, Jana
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7209
Keywords: ISO normy;integrovaný systém řízení;systém řízení výkonnosti společnosti
Keywords in different language: ISO standards;Integrated Management System;performance management system of the company
Abstract: Práce pojednává o vlivu ISO norem na výkonnost společnosti BRUSH SEM, s.r.o. Hlavním cílem bylo poukázat na souvislosti se systémem řízení společnosti a pokusit se o zhodnocení jak ve finanční oblasti, tak i mimo ni. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány normy týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce včetně postupu zavedení a certifikace. Dále je rozebrána možnost integrovaného systému řízení norem v podniku. V praktické části je charakterizován podnik BRUSH SEM, s.r.o. a jeho systémy řízení (QMS, EMS, BOZP), jejichž požadavky jsou spojeny do integrovaného systému řízení. Dále je provedena deskripce systému řízení výkonnosti podniku a rozebrány některé ukazatele hodnocení. Následně je zhodnocen vliv norem na výkonnost podniku, a to jak vyčíslením vzorců používaných ve společnosti BRUSH SEM a návrhem nových, tak posouzením slovním.
Abstract in different language: The theses is focused on the influence of ISO Standards on the efficiency of BRUSH SEM, Ltd. The main objectives are to refer to the connections with the company?s managing system and attempt to evaluate it within the financial area as well as beyond it. The theses consists of the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the standards related to quality, living environment and work safety including implementation process and certification. Next, there is the analysis of possibilities of integrated management system standards in a company. The practical part characterizes BRUSH SEM, Ltd and describes its management systems (QMS, EMS, HSMS), whose requirements are connected into the integrated management system. Then, the theses describes the system of company performance process and also it analyzes some evaluation indicators. Afterwards, there is demonstrated an influence of environmental standards on the company performance by quantified formulas used in BRUSH SEM, Ltd and suggestion of new ones, and also by verbal assessment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2013_Kovandova.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
kovandova.pdfPosudek vedoucího práce607,08 kBAdobe PDFView/Open
kovandova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce597,59 kBAdobe PDFView/Open
kovandova.PDFPrůběh obhajoby práce200,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.