Title: Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Other Titles: New Jobs Creating for Handicapped Employees
Authors: Kämpfová, Drahoslava
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7230
Keywords: osoba se zdravotním postižením;vytváření chráněných pracovních míst;zaměstnání;stabilita
Keywords in different language: handicapped person;creating of protected jobs;employment;stability
Abstract: V úvodní části bakalářské práce je obsaženo základní vymezení statutu osoby se zdravotním postižením podle platných českých zákonů, je podán výčet různých forem pomoci osobám se zdravotním postižením v oblasti jejich integrace do společnosti, speciálně s ohledem na trh práce. Dále je provedena analýza zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice a v oblasti Karlovarského kraje. V následující části je charakterizována společnost KRUFIN z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V této souvislosti jsou zmíněny práva a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále je zpracována SWOT analýza společnosti KRUFIN a blíže jsou rozpracovány slabé stránky, které z této analýzy vzešly. Návrhy opatření na překonání slabých stránek zaměřených na udržení ekonomické stability společnosti a stability zaměstnanosti osob se zdravotním postižením jsou uvedeny v kapitole 7.2.2 bakalářské práce.
Abstract in different language: In the introductory part of this thesis is the basic definition of the statute included persons with disabilities in accordance with applicable Czech law, enumerates various forms of assistance to persons with disabilities in their integration into society, especially with regard to the labor market. Further analysis of the employment of persons with disabilities in the Czech Republic and in the Karlovy Vary region. The following section is characterized the company KRUFIN in terms of employment of people with disabilities. In this context are mentioned the rights and obligations of employers to employ people with disabilities. Further SWOT analysis of the company KRUFIN is processed and are elaborated weaknesses that emerged from this analysis. Proposals for measures to overcome the weaknesses of preserving economic stability and the stability of employment of persons with disabilities are provided in the chapter 7.2.2 of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce8,73 MBAdobe PDFView/Open
Kampfova v.pdfPosudek vedoucího práce563,69 kBAdobe PDFView/Open
Kampfova o.pdfPosudek oponenta práce819,28 kBAdobe PDFView/Open
Kampfova ob.pdfPrůběh obhajoby práce266,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.