Title: Motivování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: The motivation of Employees at an Organization
Authors: Vlková, Miroslava
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7240
Keywords: motivace;motivační program;zaměstnanecké výhody;hodnocení zaměstnanců
Keywords in different language: motivation;motivational programme;employee benefits;evaluation of employees
Abstract: Předložená bakalářské práce se věnuje tématu Motivování zaměstnanců v organizaci, jelikož motivace zaměstnanců je jedním z důležitých zdrojů rozvoje a prosperity firmy. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivace ve společnosti zabývající se výrobou tepla a elektrické energie. Na základě dotazníkového šetření autorka vyhodnotila silné a slabé stránky motivačního systému a navrhla možná řešení, která by mohla zlepšit motivaci zaměstnanců. V závěrečné části byl vytvořen návrh nového motivačního systém.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of employee motivation in the company as this motivation is one of the main sources of development and prosperity of the company. The aim of this bachelor thesis was to determine the current state of motivation in a company which deals with the production of heat and electricity. Based on a survey, the author evaluated the strengths and weaknesses of the incentive system and suggested possible solutions which could improve the motivation of employees. In the final part, proposal for a new incentive system was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Miroslava Vlkova, 2012-2013.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova v.pdfPosudek vedoucího práce524,28 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova o.pdfPosudek oponenta práce594,77 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce129,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.