Title: Možnosti zvýšení výkonu palivového článku PEM
Other Titles: Possibilities of the increasing wattage of the PEM FC
Authors: Pflug, Aleš
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Pánek, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7243
Keywords: hydrogenní palivové články;palivový článek s polymerním elektrolytem;PEMFC;výkon;faktory ovlivňující výkon palivového článku
Keywords in different language: hydrogen fuel cells;polymer electrolyte membrane fuel cell;PEMFC;performance;factors affecting performance of fuel cell
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových PEM článků, jejich výkoností a možností jejího zvýšení. Práce obsahuje obecný princip palivového článku, stručný popis jednotlivých druhů a jejich vlastností. Dále jsou zde stanoveny a popsány základní faktory ovlivňující výkonnost článku, zejména zvýšení parciální koncentrace kyslíku na oxidační elektrodě článku, kvalitativní parametry palivové vody a vliv časové konstanty saturace membrán vodou. Jsou zde popsána měření včetně zdůvodnění a vyhodnocení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the hydrogen PEM fuel cells, their performance and possibility of its increase. The work includes a general principle of a fuel cell, a brief description of each species and their properties. There are also defined and described the basic factors affecting the performance of fuel cell, especially increasing the partial concentration of oxygen on the cathode of fuel cell, water quality parameters and the effect of time constant of saturation membrane by water. There is described measurement, including justification and evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
047503_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,57 kBAdobe PDFView/Open
047503_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,47 kBAdobe PDFView/Open
047503_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.