Název: Možnosti zvýšení výkonu palivového článku PEM
Další názvy: Possibilities of the increasing wattage of the PEM FC
Autoři: Pflug, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Pánek, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7243
Klíčová slova: hydrogenní palivové články;palivový článek s polymerním elektrolytem;PEMFC;výkon;faktory ovlivňující výkon palivového článku
Klíčová slova v dalším jazyce: hydrogen fuel cells;polymer electrolyte membrane fuel cell;PEMFC;performance;factors affecting performance of fuel cell
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových PEM článků, jejich výkoností a možností jejího zvýšení. Práce obsahuje obecný princip palivového článku, stručný popis jednotlivých druhů a jejich vlastností. Dále jsou zde stanoveny a popsány základní faktory ovlivňující výkonnost článku, zejména zvýšení parciální koncentrace kyslíku na oxidační elektrodě článku, kvalitativní parametry palivové vody a vliv časové konstanty saturace membrán vodou. Jsou zde popsána měření včetně zdůvodnění a vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the hydrogen PEM fuel cells, their performance and possibility of its increase. The work includes a general principle of a fuel cell, a brief description of each species and their properties. There are also defined and described the basic factors affecting the performance of fuel cell, especially increasing the partial concentration of oxygen on the cathode of fuel cell, water quality parameters and the effect of time constant of saturation membrane by water. There is described measurement, including justification and evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEE) / Bachelor´s works (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047503_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047503_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047503_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce268,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.