Title: Vliv elektromagnetického pole na životní prostředí
Other Titles: The effect of electromagnetic field on living environment
Authors: Krouza, Jan
Advisor: Ledvinová, Marcela
Referee: Preuss, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7262
Keywords: elektromagnetické pole;biologické účinky;elektrická intenzita;magnetická indukce;neionizující záření
Keywords in different language: electromagnetic field;biological effets;electric intensity;magnetic induction;non-ionizing radiation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na působení elektromagnetických polí na životní prostředí. Práce se věnuje legislativě České Republiky v oblasti ochrany obyvatelstva před elektromagnetickými poli, porovnává jednotlivá frekvenční spektra elektromagnetických polí a hodnotí biologické účinky těchto polí na jednotlivé organizmy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at describing the effects of electromagnetic fields on the enviroment. The thesis deals with Czech legislation designed to protect the general population from electromagnetic fields, compares different frequency spectrums of electromagnetic fields and evaluates the biological effects of these fields on individual organisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv em pole na ziv pros - BP.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
053798_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,05 kBAdobe PDFView/Open
053798_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,4 kBAdobe PDFView/Open
053798_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.