Title: Fuknce a titulatura panovníka ve starověkém Egyptě, Asýrii a Babylónii v 2. tis. př. n. l.
Other Titles: The title and function of the king in ancient Egypt, Assyria and Babylonia in second millenium BC
Authors: Jerová, Lucie
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7272
Keywords: Egypt;královská titulatura;Nová říše;Střední říše;božská funkce panovníka;Asýrie;Stroasyrské období;Středoasyrské období;Starobabylonské období;Středobabylonské období;vojenská funkce;zákonodárnámoc;soudní moc;starověk
Keywords in different language: Egypt;royal titles;New kingdom;Middle kingdom;divine ruler function;Assyria;old assyrian period;middle assyrian period;old babylonian period;middle babylonian period;military function;legislativepower;judicial power;antiquity
Abstract: Cílem mé práce je nastínění vývoje královské titulatury v oblasti Egypta, Babylonie a Asýrie a to ve 2.tisíciletí př. n. l. Práce je rozdělena do tří tematických oblastí: Egypt, Babylónie a Asýrie. První část je věnována vývoji úřadu panovníka v Egyptě a to ve mnou sledovaném období, tedy v době Střední a Nové říše. Zabývám se zde zejména provázáním úřadu panovníka s kultem, božským úřadem panovníka. Část druhá je věnována oblasti Babylonie. Soustředím se zde zejména na starobabylonské období, konkrétně na dynastie z Larsy, Isinu a Babylonu. Podstatnou část této kapitoly tvoří královská titulatura. Poslední úsek je věnován oblasti Asýrie, ve staroasyrském a středoasyrském období. Stejně tak jako v předchozích oblastech se můj výzkum soustředí převážně na královskou titulaturu. Na konci práce se nachází srovnání jednotlivých oblastí.
Abstract in different language: The work is aimed at outlining the development and function titulary king of Egypt, Babylonia and Assyria, and in the second millennium BC The work is divided into three thematic areas, namely Egypt, Babylonia and Assyria. The first part is devoted to the sovereign authority in Egypt during the Middle and New Kingdom. I deal with the sovereign authority linking with the cult, by divine ruler. The second part is devoted to the field of Babylonia. I focus here mainly on the old babylonian period, namely the dynasty of Larsa, Isin and Babylon. A substantial part of this chapter is royal titulary. The last section is devoted to the field of Assyria, in the old asyrian and the middleasyrian period. As in previous areas, my research focuses mainly on the royal titulary in the old babylonian period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Jerova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Jerova.pdfPosudek vedoucího práce402,93 kBAdobe PDFView/Open
Jerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce364,83 kBAdobe PDFView/Open
Jerova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.