Název: Neortodoxní židovské komunity v České republice
Další názvy: Unorthodox Jewish Communities in the Czech Republic
Autoři: Prošková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7277
Klíčová slova: Židé;židovská obec;židovská organizace;židovská komunita;Židé v Československu;konverze;právo návratu;neortodoxní judaismus;ortodoxní judaismus;konzervativní judaismus;liberální judaismus;reformní judaismus;respondent;halacha;haskala;náboženská praxe;židovská identita
Klíčová slova v dalším jazyce: Jews;jewish community;jewish organizations;Jews in Czechoslovakia;conversion;law of return;unorthodox judaism;orthodox judaism;conservative judaism;liberal judaism;reform judaism;respondent;hallakhah;haskalah;religious practice;jewish identity
Abstrakt: Práce je zaměřena na současné fungování neortodoxních židovských komunit v České republice, přičemž bude brán zřetel jak na židovské obce, tak na židovské organizace, které v České republice v současnosti fungují. V rámci práce bude nabídnut také stručný výklad historie, vývoje a hlavních principů ortodoxního, konzervativního a liberálního (reformního) judaismu. Zabývat se budeme také vznikem a historickými a sociálními podmínkami vzniku židovského osvícneství, haskaly. V práci bude nabídnuta analýza historického vývoje židovstva v poválečném Československu od 50. let do vzniku samostatné České republiky v kontextu soudobé politické situace a také zpracování tématu krize židovské identity a religiozita tzv. druhé generace. Nedílnou součástí práce jsou výpovědi respondentů z jednotlivých obcí a organizací, kteří se vyjadřovali k jejich současnému fungování z hlediska náboženského, sociálního i kulturního.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the current functioning of unorthodox Jewish communities in the Czech Republic, taking into account both the Jewish community and the Jewish organizations in the Czech Republic is currently working. The work will be offered a brief explanation of the history, development and the main principles of Orthodox, Conservative and Liberal (Reform) Judaism. We will also deal with the emergence of a historical and social conditions of the Jewish osvícneství, Haskalah. The paper will be an analysis of the historical development of the Jews in postwar Czechoslovakia from 50 years into the independent Czech Republic in the context of contemporary political situation, as well as the topic for the crisis of Jewish identity and religiosity so-called second generation. An integral part of the work are allegations of respondents from individual communities and organizations who expressed their current functioning in terms of religious, social and cultural.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce608,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna.pdfPosudek vedoucího práce338,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce391,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce114,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.