Title: Neortodoxní židovské komunity v České republice
Other Titles: Unorthodox Jewish Communities in the Czech Republic
Authors: Prošková, Tereza
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7277
Keywords: Židé;židovská obec;židovská organizace;židovská komunita;Židé v Československu;konverze;právo návratu;neortodoxní judaismus;ortodoxní judaismus;konzervativní judaismus;liberální judaismus;reformní judaismus;respondent;halacha;haskala;náboženská praxe;židovská identita
Keywords in different language: Jews;jewish community;jewish organizations;Jews in Czechoslovakia;conversion;law of return;unorthodox judaism;orthodox judaism;conservative judaism;liberal judaism;reform judaism;respondent;hallakhah;haskalah;religious practice;jewish identity
Abstract: Práce je zaměřena na současné fungování neortodoxních židovských komunit v České republice, přičemž bude brán zřetel jak na židovské obce, tak na židovské organizace, které v České republice v současnosti fungují. V rámci práce bude nabídnut také stručný výklad historie, vývoje a hlavních principů ortodoxního, konzervativního a liberálního (reformního) judaismu. Zabývat se budeme také vznikem a historickými a sociálními podmínkami vzniku židovského osvícneství, haskaly. V práci bude nabídnuta analýza historického vývoje židovstva v poválečném Československu od 50. let do vzniku samostatné České republiky v kontextu soudobé politické situace a také zpracování tématu krize židovské identity a religiozita tzv. druhé generace. Nedílnou součástí práce jsou výpovědi respondentů z jednotlivých obcí a organizací, kteří se vyjadřovali k jejich současnému fungování z hlediska náboženského, sociálního i kulturního.
Abstract in different language: The work is focused on the current functioning of unorthodox Jewish communities in the Czech Republic, taking into account both the Jewish community and the Jewish organizations in the Czech Republic is currently working. The work will be offered a brief explanation of the history, development and the main principles of Orthodox, Conservative and Liberal (Reform) Judaism. We will also deal with the emergence of a historical and social conditions of the Jewish osvícneství, Haskalah. The paper will be an analysis of the historical development of the Jews in postwar Czechoslovakia from 50 years into the independent Czech Republic in the context of contemporary political situation, as well as the topic for the crisis of Jewish identity and religiosity so-called second generation. An integral part of the work are allegations of respondents from individual communities and organizations who expressed their current functioning in terms of religious, social and cultural.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce608,29 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPosudek vedoucího práce338,31 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce391,76 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce114,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.