Title: Specifičnost poznání prostřednictvím počítačových her v kontextu výtvarného zážitku
Other Titles: The specificity of knowledge through computer games in the context of aesthetic
Authors: Totzauerová, Ladislava
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7324
Keywords: artefiletika;výtvarné kvality;model MDA;estetický zážitek;ergodické formy narativu;počítačová hra jako umění
Keywords in different language: artephiletics;artistic qualities;model MDA;aesthetic experience;ergodic forms of narrative;computer game as art
Abstract: Etablovaným cílem diplomové práce je zabývat se povahou počítačové hry z hlediska poznávání a jejích účinků na hráče. Zaměřím se na specifický typ poznávání prostřednictvím zážitku z herní aktivity s ergodickou formou narativu v počítačových hrách. Při analýze vycházím z artefiletického pojetí a věnuji se konceptům výtvarných kvalit. Tato povaha média by měla nastínit jeho potenciální přínos v systému vzdělávání. Ergodická forma mi svým důrazem na aktivitu recipienta umožňuje sledovat proces utváření konceptu, a tak co nejlépe analyzovat, co a jakým způsobem může recipient v průběhu počítačové hry poznávat. Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a rozvíjí téma v hlubším kontextu, který je v předchozích řádcích zmíněný. Teoretická část vychází z textů teoretiků, kteří se studiem her zabývají a měly by svým způsobem doložit jejich potřebnost v nejobecnějším smyslu. Výzkumná část bude zaměřena na kategorizaci herních žánrů, které budou interpretovány z interakce mezi uživatelem a médiem. Preferovanou metodou ve výzkumné části bude případová studie, která se soustředí na specifické prožitky a projevy uživatele při hraní počítačové hry.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to discuss the nature of a computer game in terms of cognition and its effects on the players. I focus on a specific type of cognition; the cognition through the experience from the gaming activity with an ergodic form of narrative in computer games. In the analysis, I draw inspiration from an artphiletic interpretation and study concepts of artistic qualities. This attribute of the media should outline its potential contribution to the educational system. Through its emphasis on the recipient's activity, the ergodic form enables me to monitor the process of the concept making and helps me to better analyse how the recipient is influenced by the cognition while playing computer games. In this thesis, I build on my bachelor thesis and develop the topic in a deeper, aforementioned context. The theoretical part is based on various texts of theoreticians who study computer games and should demonstrate the usefulness of the latter in the broadest sense. The research part focuses on a classification of different game genres, which is interpreted from the point of interaction between the user and the media. The preferred method in the research part is a case study, which focuses on specific experiences and expressions of users while playing computer games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_TOTZAUEROVA_2013.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Totzauerova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Totzauerova-Scan-oponent-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Totzauerova Ladislava_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,79 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.