Title: Vliv digitálních technologií na proměnu koncepcí výtvarné výchovy
Other Titles: Influence of digital technologies on the change of curriculum
Authors: Rendlová, Martina
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7329
Keywords: výtvarný výchova;digitální technologie;nová média;mediální výchova;kurikulum;srovnávací pedagogika
Keywords in different language: art education;digital technology;media education;curriculum;comparative education
Abstract: Diplomová práce se zabývá vlivem digitálních technologií na proměnu koncepcí výtvarné výchovy v systému všeobecného vzdělávání, a to u nás i v zahraničí. V úvodní části práce jsou shrnuty zásadní přínosy digitálních technologií pro výtvarné vzdělávání a je ukázána jejich spojitost s průřezovým tématem Mediální výchova a doplňujícím vzdělávacím oborem Filmová a audiovizuální výchova. V další části text vychází z analýzy kurikulárních dokumentů, kde sleduje způsob začlenění digitálních technologií do obsahů předmětů výtvarné edukace a snaží se postihnout zásadní oblasti oboru, se kterými jsou spojovány. Ze zahraničních kurikulárních textů byly vybrány dokumenty Finska, Anglie a Slovenska.
Abstract in different language: My diploma thesis analyses influence of digital technology on the transformation of the concepts of art education in the general education system. It deals with situation in the Czech Republic and abroad. In the first part the main contribution of digital technology to the art education is summarized. Then the connection with cross curricular subject Media Education and complementary education field Film and Audio-visual Education is explained. The following section analyses curricula of the Czech Republic, Finland and England. This part deals with a way of thinking about digital technology and tries to find the areas of art education, which are most often connected with digital technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Martina_Rendlova.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova-Scan-oponent-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Rendlova Martina_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.