Název: Vzpomínky na dětství
Další názvy: Memories of childhood
Autoři: Hohausová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7336
Klíčová slova: kompozice;psychologie barev;psychologie tvaru;harmonie a lyrická abstrakce
Klíčová slova v dalším jazyce: composition;colour psychology;psychology of form;harmony andlyrical abstraction
Abstrakt: V této diplomové práci jsem vytvořila cyklus sedmi obrazů na téma vzpomínky na dětství. Tyto malby jsou zhotoveny na sololitových deskách čtvercového formátu, který měří 1 x 1 m. Obrazy jsou namalovány ve stylu odpovídajícímu lyrické abstrakci. Pouţila jsem latexovou barvu kolorovanou vodou ředitelnými tónovacími barvami, přičemţ je malba doplněna jemnou křídovou kresbou a nalepeným japonským papírem, který jsem v mnoha případech předem kolorovala anilinovými barvami. Teoretická část je věnována problematice kompozice, psychologii barev, psychologii tvaru a harmonii. Těmito tématy jsem se zabývala i v rámci praktické části, kdy jsem chtěla, co nejvěrněji ztvárnit emoce z mého dětství. V didaktické části se zabývám jiţ odučeným úkolem, kde měli ţáci namalovat abstraktní malbu na téma vzpomínky na dětství.
Abstrakt v dalším jazyce: I created a series of seven paintings on the theme of childhood memories in thisdissertation thesis. These paintings are made on hardboard panels of squareformat, which size is 1 x 1 m. The paintings are done in the stylecorresponding to lyrical abstraction by coloured latex paint with water-basedcoloured tints. At the same time the art painting is supplemented by fine chalk drawing and glued Japanese paper which I mostly coloured by aniline colours. The theoretical part is devoted to problems of composition, colour psychology, psychology of form and harmony. I have dealt with these issues inthe practical part where I wanted to display as accurately as possible, what I feel when I think of my childhood. I deal of already tought task in the didactic part,where the students had to paint abstract paintings on the theme of childhood memories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace-vzpominky na detstvi.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOHAUSOVA_posudek_vedouci_Polacek_2013.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOHAUSOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2013.PDFPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Hohausova Veronika_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.