Title: Knihovna jako součást veřejných informačních služeb
Other Titles: Library as part of public information services
Authors: Baliharová, Ivana
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7376
Keywords: informační společnost;informační politika;knihovna;veřejná knihovna;uživatelé;informace;legislativní dokumenty;internet;vězeňská služba;informační služby
Keywords in different language: information society;information policy;library;public library;information;legislation documents;internet;prison service;information services
Abstract: Hlavním cílem této práce je podat ucelený přehled o postupu implementace knihovního systému Vězeňské služby ČR, do celkové koncepce informačních systémů veřejné správy, jako její nezbytné součásti. Na historickém základě je dokladován vznik a vývoj knihovny a zároveň budování knihovního fondu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v kontextu státní informační politiky, včetně převodu katalogů z lístkové do digitální podoby a zavádění informačních technologií. Svým zaměřením naplňuje princip programu Veřejné informační služby, který spočívá především v poskytování veřejného přístupu k místu vybaveného informační technologií s kvalifikovanou obsluhou, podpoře celoživotního vzdělávání, poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti a uchovávání a zpřístupnění národního kulturního bohatství.
Abstract in different language: Main aim of this bachelor thesis is to provide an overview on the procedure for implementation of the Library System of the Prison Service of the Czech Republic to the overall concept of information systems in public administration, as its essential components. On the historical basis is documented the foundation and development of this library along building the library fund in accordance with the Concept of Development of Libraries in the context of the national information policy, including the transfer of catalogs from ticket into the digital form and implementation of information technology. The library fulfils by its focusing the principle of public information services, which consists mainly in providing public access to the information technology, which are equipped with qualified operators, promotion of lifelong learning, the provision of library and information services for public and to access and preserve the national cultural heritage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakal.prace Baliharova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Baliharova - posudek VPPosudek vedoucího práce373,34 kBUnknownView/Open
Baliharova - posudek OP.emlPosudek oponenta práce831,85 kBUnknownView/Open
Baliharova - protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce458,18 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.