Název: Využití Evropského sociálního fondu v rámci státní politiky zaměstnanosti ČR
Další názvy: Using European Social Fund in frame of state employment policy in the Czech Republic
Autoři: Hošťálková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7383
Klíčová slova: Evropský sociální fond;nezaměstnanost;státní politika zaměstnanosti;aktivní politika zaměstnanosti;regionální individuální projekt;trh práce;uchazeč o zaměstnání
Klíčová slova v dalším jazyce: European social fund;unemployment;state employment policy;active employment policy;regional individual projects;labour market;job applicants
Abstrakt: V této práci přibližuji systematiku financování politiky zaměstnanosti prostředky EU, popisuji jednotlivé kroky pro získání podpory z Evropského sociálního fondu, které posilují státní politiku zaměstnanosti České republiky. Pro vyžití uvedených finančních prostředků na podporu zaměstnanosti je podstatný Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, kterému věnuji značnou část své práce. Dále vyzdvihuji klady i zápory realizace projektů financovaných z tohoto operačního programu, ale i procesů, které samotné realizaci předcházejí. Důležitou částí práce jsou praktické ukázky realizovaných regionálních individuálních projektů a jejich přispění k nižší nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes the scheme of financing of the employment policies of EU funds, describes the steps for obtaining support from the European Social Fund to strengthen the employment policy of the Czech Republic. For the utilization of those financial resources to support employment is substantial Operational Programme Human Resources and Employment to which I devote a significant part of my work. Further I exalt the pros and cons of the implementation of projects financed by the Operational Programme, as well as the processes that precede the actual implementation. An important part of the work are practical examples of implemented regional individual projects and their contribution to lower unemployment and increasing employability of job applicants and employees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP -M.Hostalkova 2013.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hostalkova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce614,04 kBUnknownZobrazit/otevřít
Hostalkova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce757,5 kBUnknownZobrazit/otevřít
Hostalkova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce374,57 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.