Title: Využití Evropského sociálního fondu v rámci státní politiky zaměstnanosti ČR
Other Titles: Using European Social Fund in frame of state employment policy in the Czech Republic
Authors: Hošťálková, Monika
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7383
Keywords: Evropský sociální fond;nezaměstnanost;státní politika zaměstnanosti;aktivní politika zaměstnanosti;regionální individuální projekt;trh práce;uchazeč o zaměstnání
Keywords in different language: European social fund;unemployment;state employment policy;active employment policy;regional individual projects;labour market;job applicants
Abstract: V této práci přibližuji systematiku financování politiky zaměstnanosti prostředky EU, popisuji jednotlivé kroky pro získání podpory z Evropského sociálního fondu, které posilují státní politiku zaměstnanosti České republiky. Pro vyžití uvedených finančních prostředků na podporu zaměstnanosti je podstatný Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, kterému věnuji značnou část své práce. Dále vyzdvihuji klady i zápory realizace projektů financovaných z tohoto operačního programu, ale i procesů, které samotné realizaci předcházejí. Důležitou částí práce jsou praktické ukázky realizovaných regionálních individuálních projektů a jejich přispění k nižší nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců.
Abstract in different language: This work describes the scheme of financing of the employment policies of EU funds, describes the steps for obtaining support from the European Social Fund to strengthen the employment policy of the Czech Republic. For the utilization of those financial resources to support employment is substantial Operational Programme Human Resources and Employment to which I devote a significant part of my work. Further I exalt the pros and cons of the implementation of projects financed by the Operational Programme, as well as the processes that precede the actual implementation. An important part of the work are practical examples of implemented regional individual projects and their contribution to lower unemployment and increasing employability of job applicants and employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -M.Hostalkova 2013.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hostalkova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce614,04 kBUnknownView/Open
Hostalkova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce757,5 kBUnknownView/Open
Hostalkova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce374,57 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.