Title: Hospodaření územních samosprávných celků
Other Titles: Economy of autonomous regions
Authors: Majerová, Lucie
Advisor: Triner, Petr
Referee: Kříž, Dominik
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7390
Keywords: územní samosprávné celky;obec;kraj;hospodaření;rozpočet;rozpočtový proces;rozpočtové příjmy;rozpočtové výdaje;srovnání daňových příjmů
Keywords in different language: autonomous regions;municipality;region;economy;budget;budget process;budget incomes;budget outcomes;comparison of tax incomes
Abstract: Práce se zabývá problematikou hospodaření územních samosprávných celků se zaměřením na hospodaření finanční. Jsou v ní představeny územní samosprávné celky, největší pozornost je věnována jejich rozpočtu, rozpočtovému procesu a rozpočtovým příjmům a výdajům, přičemž důraz je kladen na stránku příjmovou. Součástí práce je i srovnání daňových příjmů územních samosprávných celků se Slovenskem a také zhodnocení tendencí ve vývoji rozpočtových příjmů a výdajů města Plzně. Práce rozebírá příslušnou legislativní úpravu a zohledňuje i její vliv na ekonomické hledisko.
Abstract in different language: This thesis discusses economy of autonomous regions, especially finance economy. There are introduced autonomous regions, however the attention is paid to their budget, budget process, budget incomes and outcomes, where the income aspect is emphasized. Comparison of tax incomes of the autonomous regions with Slovakia and evaluation of tendencies in development of Pilsen?s budget incomes and outcomes are part of this thesis. Thesis also analyses relevant legislative adjustment and takes its influence on economic aspect into account.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Majerova - Hospodareni uzemne samospravnych celku.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFView/Open
Majerova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownView/Open
Majerova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownView/Open
Majerova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.