Title: Významné změny v Tureckém právním systému pod tlakem EU (v procesu jejich sbližování)
Other Titles: Important changes in the Turkish legal system under pressure from the EU (in the process of convergence)
Authors: Pek, Jiří
Advisor: Růžička, Květoslav
Referee: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7394
Keywords: Turecko;EU;komise;Ataturk;ústava;konstituce;novely;lidská práva;problémy
Keywords in different language: Turkey;EU;commission;Ataturk;constitution;reform;human rights;problems
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na cestu Turecka do EU, proto se budu věnovat pouze otázkám a reformám, které byly či jsou pro tuto práci relevantní. V textu si kladu za cíl vystihnout hlavní sbližovací procesy mezi Tureckem a EU, které měly výrazný vliv na změny v tureckém právním systému. Pokusím se potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda výtky EU měly za následek zlepšení právního systému Turecka v oblasti lidských práv či nikoliv, a zda se samotný vstup Turecka do EU přiblížil nebo vzdálil. V textu zmíním všechny důležité mezníky vývoje tureckého konstitucionálního práva, které jsou důležité pro pochopení současné situace. V závěru bakalářské práce shrnu oblasti, které se již povedly Turecku právně upravit do podoby, která by byla pro EU akceptovatelná. Rovněž se zaměřím na problémy, které jsou Turecku stále vytýkány. Práce bude koncipovaná do tří hlavních kapitol. Úvodní část bude historickým exkurzem do tureckého právního řádu, kde nastíním konstituční posloupnost ve dvacátém století (od 1924) v oblasti modernizace právního řádu po evropském vzoru a to s oporou v relevantních knižních zdrojích. Poté naváži charakteristikou nejzávažnějších problémových otázek, které jsou Turecku vytýkány. Třetí část se bude věnovat přístupovým jednáním od počátku devadesátých let do současnosti. Zde poukáži na vzájemné diskuse a spory vzhledem ke změnám v právním řádu Turecka. Základními zdroji pro mě budou v počáteční fázi práce knižní zdroje (Pirický, Horčička, Kreiser atd.), ale čím více se budu přibližovat k závěru práce, tedy k současnosti, bude přibývat článků z různých periodik a internetových zdrojů z důvodu jejich aktuálnosti a snazší dostupnosti. Určujícím pramenem diplomové práce budou samozřejmě litery tureckých konstitucí a roční reporty vydávané Evropskou Komisí.
Abstract in different language: This study describes the position of Turkey membership in the European Union and how influenced the process of convergence Turkish law - pecifically constitution law. The process of convergence among Turkey and EU started in 1958, but key stuffs were in period 1990 to 2005. In this period the most important changes were applied in contemporary constitution which was established in 1982. The changes in contemporary constitution were made under influence of EU in the fields - women, political and human rights and freedom of speech. This constitution is at this moment (2013) standard democratic constitution as in other member countries of the EU. But it is true that constitution isn´t clear so exist a lot of discussion about totaly new constitution. It is possible that Turkey will be full member in the EU? It´s hard to say. Many peoples (as Merkel) talk about something as privileged membership. Turkey hasn´t directly opinion in this case. Turkish elites would like to be somewhere between EU and Islam world. Because this possition is very convenient for Turkey. Turkey could be good partner and mediator between "West" and "Islam world" and has benefit of both side. From articles in newspapers is clear that Turkish elites know that full membership of EU is impossible at this moment. As proof we can use speech of Turkish president Gül: "Turkey don´t sacrifice Cyprus EU membership, while "some countries" just will veto its entry into the EU".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pek.pdfPlný text práce473,36 kBAdobe PDFView/Open
Pek- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownView/Open
Pek- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce564,24 kBUnknownView/Open
Pek- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.