Title: Sociální politika a EU
Other Titles: The Social Politics and the European Union
Authors: Šťovíková, Kristýna
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Žižkovský, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7399
Keywords: sociální politika;sociální stát;Evropské unie;instituce;právo;sociální politika;nezaměstnanost;agenturní zaměstnávání
Keywords in different language: social politics;welfare state;European union;institution;law;social politics;unemployment;politics of employment;agency employment
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje sociální politice a Evropské unii. První část se zabývá charakteristice sociální politiky, jejím cílům a funkcím. Je zde nastíněn i vývoj sociální politiky a problematika sociálního státu. Následuje část o Evropské unii, kde jsou údaje o její historii, institucích a právu. Další kapitola je o sociální politice Evropské unie. Historický exkurz a současná sociální politika EU zdůvodňuje, proč nemůže EU harmonizovat tuto oblast pro celé území EU. V praktické části jsem se věnovala nezaměstnanosti, jejím druhům a důsledkům, a poté politice zaměstnanosti, kde jsem se zaměřila především na činnost Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce. V poslední kapitole jsem psala o agenturách práce jako o jednom z možných řešení nezaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání u nás bylo zavedeno zejména kvůli závazkům plynoucích z EU až v roce 2004, proto jsem se zde zabývala vznikem tohoto institutu a platnou právní úpravou českou i evropskou.
Abstract in different language: This bachelor´s work is about the Social Politics and the European Union. The first part is about the Social Politics, about its goals, functions and history. Next part is about the EU, where we can read information about its history, institutions and law. The role of the EU in the Social Politics is to determine the course, set the primary goals and ideas, which every one of the membership states must follow. Practical part is about unemployment which didn´t exist in the Czech Republic untill the year of 1989 when the changeover to a market economy started. Employment offices in the Czech Republic play the biggest role in the dealing with unemployment. These offices mediate jobs for free, offer information about job vacancies, retraining for a new job etc. The last chapter is about the agency emplyoment. This institution started in the Czech Republic in 2004 when we met our international commitments. I deal with the czech and european law which adjust the agency employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Stovikova.pdfPlný text práce792,92 kBAdobe PDFView/Open
Stovikova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce577,03 kBUnknownView/Open
Stovikova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce838,14 kBUnknownView/Open
Stovikova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce386,21 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.