Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Vrbata, Martin
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7405
Keywords: konfiskace;náhrada za vyvlastnění;odvolání;řízení před soudem;účel vyvlastnění;veřejný zájem;vyvlastnění;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;vyvlastňovací řízení;vyvlastňovací úřad;zákon o vyvlastnění;znárodnění
Keywords in different language: confiscation;compensation for expropriation;appeal;court proceedings;purpose of expropriation;public interest;expropriation;expropriat;expropriated;expropriation proceedings;expropriation authority;nationalization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vyvlastněním. Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vyvlastnění jako nuceného přechodu nebo omezení vlastnického práva. Autor se v bakalářské práci zabývá institutem vyvlastnění v historickém kontextu, právní úpravou vyvlastňování, jeho rozsahem, zákonnými podmínkami a účely vyvlastnění. Dále se autor zabývá vyvlastňovacím řízením, možnostmi obrany proti vyvlastnění a problémy současné úpravy institutu vyvlastnění.
Abstract in different language: This thesis deals with the expropriation. The aim of this thesis is to analyze the expropriation as a forced transition or restrictions on ownership. The author has deals with eminent domain Institute in historical context, expropriation legislation, its scope, the legal conditions and the purposes of the expropriation. In addition, the author deals with expropriation proceedings, defence capabilities against expropriation and problems in today's editing of the expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Vrbata-Bakalarska prace-Vyvlastneni.pdfPlný text práce884,77 kBAdobe PDFView/Open
Vrbata- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce526,27 kBUnknownView/Open
Vrbata- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce779,48 kBUnknownView/Open
Vrbata- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce464,37 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.