Title: Sociální aspekty drogové kriminality v ČR
Other Titles: Social aspects of drug crimes in the Czech Republic
Authors: Zahut, Jaroslav
Advisor: Kadeřábková, Jaroslava
Referee: Louda, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7406
Keywords: drogová kriminalita;nealkoholová droga;omamné a psychotropní látky a jedy;preventivní působení;sociální prostředí
Keywords in different language: drug-related crime;drug alcohol free;narcotic and psychotropic substances and poisons;preventive effect of;social environment
Abstract: Předmětem bakalářské práce ?Sociální aspekty drogové kriminality v ČR? je posouzení dopadů užívání omamných a psychotropních látek a jedů po roce 1989. Nárůst nealkoholových drog a experimentováním mládeží po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Především posoudit drogovou kriminalitou současné mládeže, která se stává nejen oběťmi, ale i pachateli a možnost preventivního působení na různé skupiny, především mládeže. Dílčím cíle jsou možnosti o navrácení mladých lidí zpět do sociálního prostředí české společnosti.
Abstract in different language: The objective of this bachelor thesis "Social aspects of drug crime in the Czech Republic" is to evaluate the impact of the use of narcotic and psychotropic substances and poisons after 1989. The increase in non-alcohol drugs and experimentations with them by youth after the Czech Republic's accession to the Schengen area. Especially to evaluate drug-related crime of modern youth who becomes not the only victims but also perpetrators and possibility of preventive effect on various groups, especially youth. The secondary objectives are the possibility for the return of young people back into the social environment of the Czech society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni aspekty drogove kriminality v CR.pdfPlný text práce883,8 kBAdobe PDFView/Open
Zahut- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce972,53 kBUnknownView/Open
Zahut- posudek OP.emlPosudek oponenta práce507,69 kBUnknownView/Open
Zahut- protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,36 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.