Název: Sociální aspekty drogové kriminality v ČR
Další názvy: Social aspects of drug crimes in the Czech Republic
Autoři: Zahut, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Louda, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7406
Klíčová slova: drogová kriminalita;nealkoholová droga;omamné a psychotropní látky a jedy;preventivní působení;sociální prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: drug-related crime;drug alcohol free;narcotic and psychotropic substances and poisons;preventive effect of;social environment
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Sociální aspekty drogové kriminality v ČR? je posouzení dopadů užívání omamných a psychotropních látek a jedů po roce 1989. Nárůst nealkoholových drog a experimentováním mládeží po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Především posoudit drogovou kriminalitou současné mládeže, která se stává nejen oběťmi, ale i pachateli a možnost preventivního působení na různé skupiny, především mládeže. Dílčím cíle jsou možnosti o navrácení mladých lidí zpět do sociálního prostředí české společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this bachelor thesis "Social aspects of drug crime in the Czech Republic" is to evaluate the impact of the use of narcotic and psychotropic substances and poisons after 1989. The increase in non-alcohol drugs and experimentations with them by youth after the Czech Republic's accession to the Schengen area. Especially to evaluate drug-related crime of modern youth who becomes not the only victims but also perpetrators and possibility of preventive effect on various groups, especially youth. The secondary objectives are the possibility for the return of young people back into the social environment of the Czech society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Socialni aspekty drogove kriminality v CR.pdfPlný text práce883,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zahut- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce972,53 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zahut- posudek OP.emlPosudek oponenta práce507,69 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zahut- protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,36 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.