Title: Správní a sociální problematika a postavení žen na trhu práce
Other Titles: Administrative and social problems and status of women in the labor market
Authors: Zámostná, Kristýna
Advisor: Kadeřábková, Jaroslava
Referee: Čabanová, Bohumila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7407
Keywords: trh práce;postavení ženy;gender;nerovnost;rovné podmínky;diskriminace
Keywords in different language: labour market;status of woman;gender;inequality;directly conditions;discrimination
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám tématem Správní a sociální postavení žen na trhu práce. Téma jsem si zvolila sama, a to z toho důvodu, že mi přijde velmi aktuální v dnešní době. Se zvoleným tématem souvisí i historie postavení ženy na trhu práce, legislativní zakotvení problematiky, současné postavení ženy na trhu práce a další. Žena od počátku věků měla jiné postavení než muž a v podstatě nikdy nebylo vůči mužům stejné. Toto postavení se postupem času vyvíjelo, rozhodně i zlepšovalo, ale ženy se musely a stále musejí potýkat s překážkami a bariérami, které jsou jim kladeny do cesty. Dnešní legislativní úprava však již na tuto problematiku pamatuje - příkladem může být hlavně antidiskriminační zákon. V současné době již není tolik výjimečné, když žena zastává vysoký post a muž dokonce zůstává na mateřské dovolené. Nesmíme však nikdy zapomínat na to, že dnešní postavení žen na trhu práce je těžce vydobytým vítězstvím a ještě zdaleka nejsou vyčerpány všechny možnosti, jak zlepšit její postavení v rámci pracovního trhu.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I adressing the administrative and social status of women in the labor market. The topic I chose myself, and for this reason that I find very actual nowadays. The chosen topic related to the history of the status of women in the labor market, a legislative basis issues, the current status of women in the labor market and more. A woman from the beginning of time had a different position than the man, and basically never been equal to men. This position evolved over time, and definitely improved, but women had and still have to deal with obstacles and barriers to them in the way. Today however, legislative change on this issue remember - an example could be essentially anti-discrimination law. At present it is not so extraordinary as a woman holds a high post man even still on maternity leave. We must never forget that today the position of women in the labor market is heavily vydobytým victory and are far from being exhausted all avenues to improve its position in the labor market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Zamostna - bakalarska prace, 2013.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Zamostna- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce953,13 kBUnknownView/Open
Zamostna- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce970,4 kBUnknownView/Open
Zamostna- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce397,51 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.