Název: Správní a sociální problematika a postavení žen na trhu práce
Další názvy: Administrative and social problems and status of women in the labor market
Autoři: Zámostná, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Čabanová, Bohumila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7407
Klíčová slova: trh práce;postavení ženy;gender;nerovnost;rovné podmínky;diskriminace
Klíčová slova v dalším jazyce: labour market;status of woman;gender;inequality;directly conditions;discrimination
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám tématem Správní a sociální postavení žen na trhu práce. Téma jsem si zvolila sama, a to z toho důvodu, že mi přijde velmi aktuální v dnešní době. Se zvoleným tématem souvisí i historie postavení ženy na trhu práce, legislativní zakotvení problematiky, současné postavení ženy na trhu práce a další. Žena od počátku věků měla jiné postavení než muž a v podstatě nikdy nebylo vůči mužům stejné. Toto postavení se postupem času vyvíjelo, rozhodně i zlepšovalo, ale ženy se musely a stále musejí potýkat s překážkami a bariérami, které jsou jim kladeny do cesty. Dnešní legislativní úprava však již na tuto problematiku pamatuje - příkladem může být hlavně antidiskriminační zákon. V současné době již není tolik výjimečné, když žena zastává vysoký post a muž dokonce zůstává na mateřské dovolené. Nesmíme však nikdy zapomínat na to, že dnešní postavení žen na trhu práce je těžce vydobytým vítězstvím a ještě zdaleka nejsou vyčerpány všechny možnosti, jak zlepšit její postavení v rámci pracovního trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I adressing the administrative and social status of women in the labor market. The topic I chose myself, and for this reason that I find very actual nowadays. The chosen topic related to the history of the status of women in the labor market, a legislative basis issues, the current status of women in the labor market and more. A woman from the beginning of time had a different position than the man, and basically never been equal to men. This position evolved over time, and definitely improved, but women had and still have to deal with obstacles and barriers to them in the way. Today however, legislative change on this issue remember - an example could be essentially anti-discrimination law. At present it is not so extraordinary as a woman holds a high post man even still on maternity leave. We must never forget that today the position of women in the labor market is heavily vydobytým victory and are far from being exhausted all avenues to improve its position in the labor market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristyna Zamostna - bakalarska prace, 2013.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zamostna- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce953,13 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zamostna- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce970,4 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zamostna- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce397,51 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.