Název: Terorismus z pohledu české veřejné správy
Další názvy: Terrorism from the perspective of the Czech public administration
Autoři: Zeman, Václav
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7408
Klíčová slova: policie;zpravodajské služby;terorismus;útok;ministerstvo vnitra
Klíčová slova v dalším jazyce: police;secret service;terrorism;attack;ministry of interior
Abstrakt: Většina z nás začala nebezpečí terorismu naplno vnímat po 11. září 2001, kdy došlo k útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku a při kterém přišlo o život nejvíce obětí v celé historii terorismu jako takového. Událost ze září 2001 odstartovala sérii válečných operací, které jsou považovány za globální válku proti terorismu. Do těchto bojů se přímo i nepřímo zapojila Česká republika. Naši vojáci působí v Iráku i Afghánistánu. Zároveň naše zahraniční politika jednoznačně podporuje mocnosti, které se nacházejí v hledáčku mnohých teroristických skupin. Na našem území působí celá řada institucí, které se mohou stát terčem teroristického útoku, neboť se svojí činností do jisté míry vměšují do vnitřní politiky totalitních režimů na Blízkém východě. Všechny tyto faktory vytváří na České republice jeden velký pomyslný terč. Stát má povinnost svým obyvatelům zajistit patřičnou ochranu a udělat pro ni maximum. Jak se tohoto úkolu zhostil, které orgány jsou zapojeny do boje proti terorismu v České republice, jakými disponují prostředky a oprávněními a jestli hrozí naší zemi reálné riziko teroristického útoku? To jsou otázky na které čtenář najde odpovědi v následujících stránkách této práce. Čtenář se i rámcově seznámí s historickým vývojem terorismu jak z pohledu světového, tak i z pohledu vnitrostátního.
Abstrakt v dalším jazyce: Most of us began perceive danger of terorrism after 11th September 2001, when happened to attack on World trade center in New York and in which died most people in whole history of terrorism. Incident from september 2001 began series military operations, which are considered global war on terrorism. In these operations are engaged directly and indirectly Czech republic. Our soldiers work in Iraqi and Afghanistan. Simultaneously our foreign policy positively supports world powers, are in sight a lot of terrorist groups. In our area has a number of institutions, are may become target terrorist attack, because their activity interfere to internal politics totalitarian regimes in the Middle East. All of these factors create on Czech republic one big imaginary target. State has the duty ensure residents adequate protection and make maximum for it. How fulfill this task, which institutions are involved in the war against terrorism in Czech republic, what instrumentality and competency they have and whether threatens our country real hazard of terrorist attack? These are questiones, vhich reader finds answers in next pages of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R10B0087P.pdfPlný text práce359,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce553,67 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zeman- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce607,5 kBUnknownZobrazit/otevřít
Zeman- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce390,68 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.