Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorKohoutková, Lucie
dc.contributor.refereeGrospič, Jiří
dc.date.accepted2013-05-15
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:15Z
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:15Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier52003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7414
dc.description.abstractMá bakalářská práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Ty můžeme definovat jako dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Jsou vhodným nástrojem, jak adresáta veřejné správy nenásilně zapojit do plnění úkolů veřejné správy. Při uzavírání veřejnoprávních smluv se musí dbát na dodržování zásad, jsou to např. zásada účelnosti nebo zásada posuzování smlouvy podle obsahu. V práci jsem se nejdříve zabývala obecnými ustanoveními a pojmy, dále jsem konktrétně definovala jednotlivé smlouvy a v závěru srovnala se zahraniční úpravou.cs
dc.format41 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejnoprávní smlouvacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectsprávní řádcs
dc.subjectkoordinační smlouvycs
dc.subjectsubordinační smlouvycs
dc.titleVeřejnoprávní smlouvycs
dc.title.alternativePublic law contractsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my work is about public law contracts.Public law contract can be defined as bilateral or multilateral legal act that establishes, alters or cancels rights and obligations in the field of public law. It is appropriate tool to recipient public administration peacefully engage in the tasks of public administration. When entering into such contracts must ensure that the principles are for example the principle of expediency or principle of assessment contracts by content. In my work at first I write about the general terms and concepts and than I define the various contracts and finally I compare foreign law regulations.en
dc.subject.translatedpublic law contracten
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translateddelegated powersen
dc.subject.translatedseparate powersen
dc.subject.translatedadministrative procedure codeen
dc.subject.translatedcoordinating contractsen
dc.subject.translatedsubordinate contractsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohoutkova-Verejnopravni smlouvy.pdfPlný text práce573,26 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutkova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce528,33 kBUnknownView/Open
Kohoutkova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce828,1 kBUnknownView/Open
Kohoutkova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce416,73 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.