Název: Implementace a testování ovladače systému REX pro platformu Raspberry Pi a Gert board
Další názvy: Implementation and testing driver system REX for platform Raspberry Pi and Gert board
Autoři: Šimek, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Ondřej
Oponent: Štětina, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7439
Klíčová slova: Raspberry Pi;Gert Board;REX;testování;RPiCfg;RPiDrv;periférie
Klíčová slova v dalším jazyce: Raspberry Pi;Gert Board;REX;testing;RPiCfg;RPiDrv;peripherals
Abstrakt: Na začátku této diplomové práce je popsán mikropočítač Raspberry Pi a možnosti vytváření programů komunikující s jeho perifériemi. Dále je popsaná rozšiřující karta pro Raspberry Pi - Gert Board. Jsou popsány její části a způsoby připojení k Raspberry Pi. Následuje popis řídicího systému REX a ovladače RPiDrv, který umožňuje REXu bežícímu na Raspberry Pi komunikaci s jeho perifériemi. Poté je popsán program RPiCfg, který slouží pro vytvoření konfiguračního souboru pro REX. V konfiguračním souboru jsou uloženy upřesňující nastavení jednotlivých periférií. Následně je popsáno použití obou programů na jednoduchých modelech. Na konci práce jsou testovány Raspberry Pi a ovladač RPiDrv. Testy jsou zaměřeny na rychlost komunikace mezi REXem a perifériémi Raspoberry Pi. Následně je Raspberry Pi připojeno k reálným modelům. Je otestována vazba mezi REXem a ovladačem RPiDrv a správné nastavení periférií pomocí RPiCfg.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of this master thesis a microcomputer Raspberry Pi and options for creating programs with its peripherals are described. After that is described an extending card Gert Board for Raspberry Pi. Parts of Gert Board and methods of a connection with Raspberry Pi are described. This is followed by a description of the control system REX and driver RPiDrv. The driver allows REX that runs on Raspberry Pi to communicate with Raspberry's peripherals. Next is described program RPiCfg which is used for creating a configuration file for REX. In the configuration file are saved detailed settings of individual peripherals. This is followed by a description of using both programs on simple models. At the end of thesis Raspberry Pi and driver RPiDrv are tested. Tests are focused on speed of communication between REX and peripherals of Raspberry Pi. Further is Raspberry Pi connected to real models. The binding between REX and driver RPiDrv with correct settings of peripherals using the RPiCfg is tested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Simek_Stanislav_A11N0073P.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simek-v.pdfPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simek-o.pdfPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simek-p.pdfPrůběh obhajoby práce978,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.