Název: Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
Další názvy: Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Autoři: Gdovin, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7447
Klíčová slova: kalorimetrická komora;ztráty;MDF desky;izolační materiál;polystyren;termofolie;termočlánky;samořezné šrouby;ventilátor;chladicí vzduch
Klíčová slova v dalším jazyce: calorimetric chamber;losses;MDF panel;insulating material;polystyrene;thermofoil;thermocouples;self-tapping screws;ventilator;cooling air
Abstrakt: V úvodu předložené diplomové práce je obecně popsán princip kalorimetrické komory a k čemu se používá. Dále jsou zde popsány dva typy kalorimetrické komory, princip měření a příklad konstrukce. V další kapitole je popsán způsob konstrukce, použité materiály, které je možné při stavbě komory použít (materiál pro základ konstrukce, izolační materiály, spojovací materiály a měřicí technika). V následující kapitole se zabývám vlastním návrhem kalorimetrické komory pro měření ztrát na stojích o výkonu do 100kW. Jsou zde popsány parametry potřebné pro návrh a realizaci kalorimetrické komory, použité materiály, jejich rozměry a způsob instalace. V další kapitole je vytvořen samotný návrh komory ve 2D modelu. Na závěr diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of the diploma thesis is generally described the principle of the calorimetric chamber and what it is used. Next, there are described two types of calorimetric chamber, principle of measurement and the example of construction. In the next chapter are described method of construction, materials which can be used in the construction of the calorimetric chamber (base material for construction, insulation materials, fasteners and measuring technique). The following chapter deals with the design itself of the calorimetric chamber for measuring the loss of power machines about performance to 100kW. There are described parameters necessary for the design and implementation of the calorimetric chamber, used materials, the size and type of installation. In the next chapter is created the proposal of calorimetric chamber in the 2D model. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jiri_Gdovin_FEL_ZCU_2013.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050601_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050601_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050601_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.