Title: Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
Other Titles: Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Authors: Gdovin, Jiří
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7447
Keywords: kalorimetrická komora;ztráty;MDF desky;izolační materiál;polystyren;termofolie;termočlánky;samořezné šrouby;ventilátor;chladicí vzduch
Keywords in different language: calorimetric chamber;losses;MDF panel;insulating material;polystyrene;thermofoil;thermocouples;self-tapping screws;ventilator;cooling air
Abstract: V úvodu předložené diplomové práce je obecně popsán princip kalorimetrické komory a k čemu se používá. Dále jsou zde popsány dva typy kalorimetrické komory, princip měření a příklad konstrukce. V další kapitole je popsán způsob konstrukce, použité materiály, které je možné při stavbě komory použít (materiál pro základ konstrukce, izolační materiály, spojovací materiály a měřicí technika). V následující kapitole se zabývám vlastním návrhem kalorimetrické komory pro měření ztrát na stojích o výkonu do 100kW. Jsou zde popsány parametry potřebné pro návrh a realizaci kalorimetrické komory, použité materiály, jejich rozměry a způsob instalace. V další kapitole je vytvořen samotný návrh komory ve 2D modelu. Na závěr diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstract in different language: At the beginning of the diploma thesis is generally described the principle of the calorimetric chamber and what it is used. Next, there are described two types of calorimetric chamber, principle of measurement and the example of construction. In the next chapter are described method of construction, materials which can be used in the construction of the calorimetric chamber (base material for construction, insulation materials, fasteners and measuring technique). The following chapter deals with the design itself of the calorimetric chamber for measuring the loss of power machines about performance to 100kW. There are described parameters necessary for the design and implementation of the calorimetric chamber, used materials, the size and type of installation. In the next chapter is created the proposal of calorimetric chamber in the 2D model. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jiri_Gdovin_FEL_ZCU_2013.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
050601_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,94 kBAdobe PDFView/Open
050601_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,23 kBAdobe PDFView/Open
050601_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.