Title: Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR
Other Titles: Analysis of Business Opportunities on Electricity and Gas Market in the Czech Republic
Authors: Fenclová, Tereza
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Fuka, Michal
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7450
Keywords: elektrická energie;zemní plyn;elektrizační soustava;dodavatel;distributor;bilaterální trh;krátkodobý trh;burza;konkurenční prostředí;energetický regulační úřad;operátor trhu s energií
Keywords in different language: elektricity;natural gas;electrification system;supplier;distributor;bilateral market;short-term market;stock market;competitive environment;energy regulative office;operator of market with elektricity
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na anlýzu trhu s elektrickou energií a plynem v ČR. Jsou zde popsané trhy s elektrickou energií a plynem včetně jejich fungování. Obsahuje popis činnosti energetického úřadu a operátora trhu s energií. Porovnává ceny dodavatelů za silovou elektřinu a plyn na bilaterálním trhu i krátkodobém trhu. Zhodnocuje, na kterém trhu bylo prodáno nejvíce komodit a za jaké ceny a také průměrné ceny na jednotlivých trzích. Navrhuje nákup komodit. Analyzuje konkurenční prostředí na trhu a možnosti krachu společnosti na trhu.
Abstract in different language: Presented work is aimed at analysis of electricity and natural gas market in the Czech Republic. Electricity and natural gas markets and their function are described here. Description of function of the Energy regulatory office and the market operator are included too. It compares the prices of suppliers of the electrical energy and natural gas on the bilateral and short-term markets. It brings appraisal on which market were sold more commodities their prices and average rates on the separate markets. It recommends best offer of the commodities. It analyze competitive environment on the market and possibility of bankruptcy of the company in the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka Tereza Fenclova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
053624_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,8 kBAdobe PDFView/Open
053624_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,72 kBAdobe PDFView/Open
053624_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.