Název: Bilance provozních nákladů na výstavbu a provoz FVE
Další názvy: Economical balance of operational costs for PV plants
Autoři: Čížek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Mayer, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7453
Klíčová slova: FVE;bilance nákladů;efektivita;legislativa;recyklace.
Klíčová slova v dalším jazyce: PV;balance of costs;efficiency;legislation;recycling.
Abstrakt: V první části se tato diplomová práce zaměřuje na sjednocení základních provozních, ekonomických, legislativních rámců nasazení a provozu fotovoltaické elektrárny. Detailněji se zabývá legislativou spojenou s podnikáním s elektřinou z obnovitelných zdrojů energie. Druhá část je zaměřena na základní aspekty stárnutí polovodičových vrstev a fotovoltaických panelů jako celku. Jsou zde popsány základní příčiny stárnutí a degradace panelů a jejich ovlivnění systému. Třetí část je zaměřena na popis konkrétní vybrané fotovoltaické elektrárny. Popisuje bilanci provozních nákladů na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny. Také se zabývá ekonomickou stránkou návratnosti investic fotovoltaického systému. Na konci této práce je nastíněn směr, jakým by se mohla fotovoltaika v České republice ubírat.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this thesis deals with the basic operating conditions of the photo voltaic power plants and the economical and legislative frameworks for deployment of the photovoltaic power plants. In detail it deals with legislative, which is connected to trading with electric energy from the renewable sources of energy. Second part is focused on the basic aspects of aging semiconductor layers, and photovoltaic panels as the whole. There are described the basic causes of aging and degradations of the panel and consequences of these disorders of the whole system. Third part is focused on describing specific photovoltaic power plant. It describes the balance of operating and economic costs for the construction and operation of the photovoltaic power plant. It also deals with the return of investment of photovoltaic system. At the end of this thesis, there is outlined outlook of the future of photovoltaics in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cizek_Lukas_E0N0013P.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053627_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053627_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053627_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.