Title: Bilance provozních nákladů na výstavbu a provoz FVE
Other Titles: Economical balance of operational costs for PV plants
Authors: Čížek, Lukáš
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Mayer, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7453
Keywords: FVE;bilance nákladů;efektivita;legislativa;recyklace.
Keywords in different language: PV;balance of costs;efficiency;legislation;recycling.
Abstract: V první části se tato diplomová práce zaměřuje na sjednocení základních provozních, ekonomických, legislativních rámců nasazení a provozu fotovoltaické elektrárny. Detailněji se zabývá legislativou spojenou s podnikáním s elektřinou z obnovitelných zdrojů energie. Druhá část je zaměřena na základní aspekty stárnutí polovodičových vrstev a fotovoltaických panelů jako celku. Jsou zde popsány základní příčiny stárnutí a degradace panelů a jejich ovlivnění systému. Třetí část je zaměřena na popis konkrétní vybrané fotovoltaické elektrárny. Popisuje bilanci provozních nákladů na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny. Také se zabývá ekonomickou stránkou návratnosti investic fotovoltaického systému. Na konci této práce je nastíněn směr, jakým by se mohla fotovoltaika v České republice ubírat.
Abstract in different language: First part of this thesis deals with the basic operating conditions of the photo voltaic power plants and the economical and legislative frameworks for deployment of the photovoltaic power plants. In detail it deals with legislative, which is connected to trading with electric energy from the renewable sources of energy. Second part is focused on the basic aspects of aging semiconductor layers, and photovoltaic panels as the whole. There are described the basic causes of aging and degradations of the panel and consequences of these disorders of the whole system. Third part is focused on describing specific photovoltaic power plant. It describes the balance of operating and economic costs for the construction and operation of the photovoltaic power plant. It also deals with the return of investment of photovoltaic system. At the end of this thesis, there is outlined outlook of the future of photovoltaics in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cizek_Lukas_E0N0013P.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
053627_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,07 kBAdobe PDFView/Open
053627_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,41 kBAdobe PDFView/Open
053627_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.