Title: Hodnocení elektroizolačních materiálů z hlediska mechanických vlastností
Other Titles: Evaluation of electrical insulating materials in terms of mechanical properties
Authors: Hubinský, Tomáš
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Polanský, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7459
Keywords: dynamická mechanická analýza;tříbodový ohyb;univerzální zkušební stroj;elektroizolační materiály
Keywords in different language: dynamic mechanical analysis;three-point bending;universal testing machine;electrical insulation materials
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na hodnocení elektroizolačních materiálů z hlediska mechanických vlastností. V úvodu této práce jsou uvedeny vlastnosti izolantů a jejich třídění dle skupenství s popisem běžně používaných zástupců každé skupiny. Dále jsou zde popsány mechanické vlastnosti izolantů a jednotlivé mechanické zkoušky, se kterými je možné se setkat při vyhodnocování mechanických vlastností materiálů. V závěru diplomové práce je provedeno měření konkrétní aplikace. Výsledkem experimentu je stanovení působení vlivu navlhování na materiál v závislosti na době jeho stárnutí.
Abstract in different language: The thesis is focused on the evaluation of electrical insulating materials in terms of mechanical properties. In the introduction of this work are given the properties of insulators and their classification according to form with description commonly used representatives from each group. There are also described mechanical properties of insulators and individual mechanical test, with which is possible to meet when we are evaluating the machanical properties of materials. In conclusion of this thesis is measuring of specific applications. The result of the experiment is to assessment the influence of humidity to the material depending on the time of aging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hubinsky Tomas_E11N0015P.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
053633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,31 kBAdobe PDFView/Open
053633_oponent.pdfPosudek oponenta práce638,74 kBAdobe PDFView/Open
053633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.