Název: Hodnocení elektroizolačních materiálů z hlediska mechanických vlastností
Další názvy: Evaluation of electrical insulating materials in terms of mechanical properties
Autoři: Hubinský, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Prosr, Pavel
Oponent: Polanský, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7459
Klíčová slova: dynamická mechanická analýza;tříbodový ohyb;univerzální zkušební stroj;elektroizolační materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic mechanical analysis;three-point bending;universal testing machine;electrical insulation materials
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zaměřuje na hodnocení elektroizolačních materiálů z hlediska mechanických vlastností. V úvodu této práce jsou uvedeny vlastnosti izolantů a jejich třídění dle skupenství s popisem běžně používaných zástupců každé skupiny. Dále jsou zde popsány mechanické vlastnosti izolantů a jednotlivé mechanické zkoušky, se kterými je možné se setkat při vyhodnocování mechanických vlastností materiálů. V závěru diplomové práce je provedeno měření konkrétní aplikace. Výsledkem experimentu je stanovení působení vlivu navlhování na materiál v závislosti na době jeho stárnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the evaluation of electrical insulating materials in terms of mechanical properties. In the introduction of this work are given the properties of insulators and their classification according to form with description commonly used representatives from each group. There are also described mechanical properties of insulators and individual mechanical test, with which is possible to meet when we are evaluating the machanical properties of materials. In conclusion of this thesis is measuring of specific applications. The result of the experiment is to assessment the influence of humidity to the material depending on the time of aging.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hubinsky Tomas_E11N0015P.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053633_oponent.pdfPosudek oponenta práce638,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.