Title: Měření mechanických a elektrických vlastností pájeného spoje
Other Titles: Measurement of mechanical and electrical properties of solder connection
Authors: Malý, Petr
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Prosr, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7464
Keywords: fotovoltaický článek;pájecí spoj;přechodový odpor;mechanická pevnost;statistická analýza
Keywords in different language: photovoltaic cell;solder connection;contact resistence;mechanical strength;statistical analysis
Abstract: Cílem diplomové práce "Měření mechanických a elektrických vlastností pájeného spoje" je experimentálně změřit zadané vzorky solárních článků a určit teplotu a čas pájení, které jsou optimální pro výrobu daného pájeného spoje. Nejdříve byl u testovaných vzorků změřen přechodový odpor, jehož hodnota byla nejnižší u článků s teplotou pájení 160,75 °C. Přechodový odpor byl měřen nepřímou metodou pomocí nanovoltmetru a zdroje konstantního proudu. Poté následovalo měření mechanické pevnosti pájeného spoje. Toto měření bylo provedeno na zkušebním trhacím stroji. Nejvyšší mechanickou pevnost opět vykazovaly sběrnice solárních článků pájené při teplotě 160,75 °C. Výsledky měření prokázaly, že optimální podmínky pro výrobu sběrnice solárního článku jsou teplota pájení 160,75 °C a čas pájení 30 ms.
Abstract in different language: The aim of the master thesis "Measurement of mechanical and electrical properties of solder connection" is to carry out an experimental measurement of solar cells and determine the optimum temperature and time for the production of solder connection. At first was in the tested samples measured contact resistence which value was the lowest for cells with soldering temperature 160,75 °C. The contact resistance was measured by an indirect method using nanovoltmeter and constant current source. The measuring of the mechanical strength of the solder connection was the next step of this thesis. This measurement was performed on the universal testing machine. Buses of solar cells which were soldered at a temperature of 160,75 °C showed the highest mechanical stenght again. The measurements results showed that the optimum conditions for the production of bus of solar cell are temperature of soldering 160,75 °C and time of soldering 30 ms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Petr Maly.pdfPlný text práce9,27 MBAdobe PDFView/Open
053639_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce410,5 kBAdobe PDFView/Open
053639_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,57 kBAdobe PDFView/Open
053639_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.