Název: Nesymetrie v sítích vn, vliv uspořádání vodičů a kabelových vedení
Další názvy: Asymmetrical states in HV networks, influence of conductors arrangements and cable line arrangements
Autoři: Zahálková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7472
Klíčová slova: zemní spojení;kapacitní proud;izolovaná soustava;kompenzovaná soustava;poruchový proud;asymetrie;metoda souměrných složek;výpočet kapacity
Klíčová slova v dalším jazyce: earth fault;capacitive current;insulated network;compensated network;fault current;asymmetry;method of symmetrical components;capacity calculation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá nesymetriemi v sítích vysokého napětí. Popisuje způsoby provozu nulového uzlu transformátoru na hladině vn. Charakterizuje napěťové poměry v těchto sítích v bezporuchovém stavu a v případě jednofázové zemní poruchy. Uvádí způsoby výpočtu jednofázové zemní poruchy v soustavách vn. Jsou zde odvozeny vztahy pro výpočet zemních kapacit venkovního a kabelového vedení a popisuje vliv uspořádání vodičů na velikost kapacitní nesymetrie. V závěru jsou uvedeny výpočty zemního spojení v jednotlivých typech sítí a zhodnocen vliv uspořádání vodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of master theses: Asymmetrical states in HV networks, influence of conductors arrangements and cable line arrangements. This master thesis deals with the asymmetrical states in high voltage power networks. It defines the different types of transformer's neutral earthing in high voltage power network. It also describes voltage states under normal operating conditions and during ground fault conditions. It illustrates ways how to calculate single line ground fault in high voltage networks. The other part derives equations for calculating phase to earth capacitance of overhead lines and cables and describes the effect of conductor's layout on this capacitance. In the conclusion there is a calculation of ground fault conditions in different types of networks and evaluation of the effect of conductor's layout.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pavla_Zahalkova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053648_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053648_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053648_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7472

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.