Title: Optimalizace testovacích postupů mobilních generátorů a návrh modernizace zařízení pro záznam, zpracování a archivaci naměřených dat ve firmě AIR POWER s.r.o.
Other Titles: Optimization of testing procedures for mobile generators of AIR POWER s.r.o., redesigning of device for data recording and storage
Authors: Kroupa, Miroslav
Advisor: Trnka, Pavel
Hrdlička, Petr
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7477
Keywords: dieselgenerátor;záložní zdroj;test;úspora;UPS;zkušebna;AIR POWER s. r. o.;měřicí přístroj;přesnost;frekvence;napětí;proudy
Keywords in different language: diesel generator;backup power supply;test;saving;UPS;testing facility;AIR POWER s. r. o.;measuring instrument;accuracy;frequency;voltage;currents
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na modernizaci technologie a pracovní metodiky ve zkušebně společnosti AIR POWER s.r.o. V teoretické části uvádí přehled záložních zdrojů elektrické energie a popisuje dieselgenerátor. Poté představuje společnost AIR POWER s.r.o. Dále se věnuje používaným technologiím, pracovní metodice při testech mobilních generátorů a specifikuje požadované parametry generátorů. Praktická část se věnuje analýze používané metodiky a specifikuje skutečnosti, které je nutné vylepšit. V další části práce je uveden návrh na zlepšení systému a technologie měření včetně přenosu naměřených dat do PC ve zkušebně společnosti AIR POWER. Součástí návrhu je i návrh implementace navrhovaného systému ve zkušebně. Závěrečná část obsahuje ekonomické zhodnocení navrhovaných změn.
Abstract in different language: This master?s thesis presents modernization of technology and work methodology in the testing facility of company AIR POWER s.r.o. The theoretical part states overview of backup power supply systems and describes the diesel-generator. Then it describes AIR POWER company in detail. Further it describes technology used in the testing facility, working methodology during tests of mobile generators and specifies required parameters of generators. The practical part is focused on analysis of used working methodology and specifies parts of test process which can be improved. Next section presents proposal for improvement of the system and technology of measuring, including implementation of proposed system in the testing facility. The final part contains economical evaluation of proposed improvements for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupa Miroslav E11N0160P.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
053653_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,23 kBAdobe PDFView/Open
053653_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,41 kBAdobe PDFView/Open
053653_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.