Název: Provozní vlastnosti indukční kelímkové pece
Další názvy: Operation characteristics of induction crucible furnace
Autoři: Průša, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7479
Klíčová slova: elektrotepelná zařízení;šíření tepla;indukční ohřev;indukční kelímková pec;elektromagnetické vlnění;hloubka vniku;Poyntingův vektor;elektromagnetické stínění;magnetická indukce;NARDA ETL 400;ECOMELT EGP 500;kritérium 3E
Klíčová slova v dalším jazyce: electro thermal equipment;heat transfer;induction heating;induction crucible furnace;electromagnetic waves;penetration depth;Poynting vector;electromagnetic shielding;magnetic induction;NARDA ETL 400;ECOMELT EGP 500;criterion 3E
Abstrakt: Hlavním cílem této předkládané diplomové práce ?Provozní vlastnosti indukční kelímkové pece? je posoudit vliv magnetického pole na okolí reálné indukční kelímkové pece ECOMELT EGP 500. V práci je dále uvedena teorie indukčního ohřevu, teorie elektromagnetického vlnění a zvláštní kapitolu jsem věnoval stínění indukčních pecí. V další části práce jsem popsal výpočet elektrických a geometrických parametrů pece. Závěrem práce jsem zhodnotil pec kritériem 3E a uvedl závěry pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the thesis "Operating characteristics of induction crucible furnace" is to assess the effect of magnetic field on the outskirts of the real induction crucible furnace ECOMELT EGP 500 The paper is also the theory of induction heating, the theory of electromagnetic waves, and a special chapter is devoted to shielding induction furnaces. In the next section I describe the calculation of electrical and geometrical parameters of the furnace. Finally, the work I reviewed furnace 3E criteria and drew conclusions for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Prusa_Vojtech.pdfPlný text práce40,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053656_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053656_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053656_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.