Title: Provozní vlastnosti indukční kelímkové pece
Other Titles: Operation characteristics of induction crucible furnace
Authors: Průša, Vojtěch
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7479
Keywords: elektrotepelná zařízení;šíření tepla;indukční ohřev;indukční kelímková pec;elektromagnetické vlnění;hloubka vniku;Poyntingův vektor;elektromagnetické stínění;magnetická indukce;NARDA ETL 400;ECOMELT EGP 500;kritérium 3E
Keywords in different language: electro thermal equipment;heat transfer;induction heating;induction crucible furnace;electromagnetic waves;penetration depth;Poynting vector;electromagnetic shielding;magnetic induction;NARDA ETL 400;ECOMELT EGP 500;criterion 3E
Abstract: Hlavním cílem této předkládané diplomové práce ?Provozní vlastnosti indukční kelímkové pece? je posoudit vliv magnetického pole na okolí reálné indukční kelímkové pece ECOMELT EGP 500. V práci je dále uvedena teorie indukčního ohřevu, teorie elektromagnetického vlnění a zvláštní kapitolu jsem věnoval stínění indukčních pecí. V další části práce jsem popsal výpočet elektrických a geometrických parametrů pece. Závěrem práce jsem zhodnotil pec kritériem 3E a uvedl závěry pro praxi.
Abstract in different language: The main aim of the thesis "Operating characteristics of induction crucible furnace" is to assess the effect of magnetic field on the outskirts of the real induction crucible furnace ECOMELT EGP 500 The paper is also the theory of induction heating, the theory of electromagnetic waves, and a special chapter is devoted to shielding induction furnaces. In the next section I describe the calculation of electrical and geometrical parameters of the furnace. Finally, the work I reviewed furnace 3E criteria and drew conclusions for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prusa_Vojtech.pdfPlný text práce40,43 MBAdobe PDFView/Open
053656_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,49 kBAdobe PDFView/Open
053656_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,04 kBAdobe PDFView/Open
053656_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.