Title: Snížení nákladů na spotřebu silové elektřiny ve společnosti Dioss Nýřany
Other Titles: Reducing the Cost of Electrical Energy Consumption in the Company Dioss Nyrany
Authors: Husová, Petra
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Štekl, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7482
Keywords: elektrická energie;silová elektřina;burza PXE;dodavatelé elektrické energie;spotřeba;DIOSS NÝŘANY a.s.;cena;zainteresovanost managementu;úspory
Keywords in different language: electric power;force energy;exchange PXE;suppliers of electricity;consumption;DIOSS NÝŘANY a.s.;price;involvement of management;savings
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na úsporu silové elektřiny ve společnosti DIOSS NÝŘANY a.s. V teoretické části zkoumá současný stav trhu s energiemi v České republice. Jednotlivé části celkové ceny elektrické energie, jak regulovanou tak neregulovanou složku a daně. Zmiňuje také burzu s energiemi a dále se věnuje problematice jednotlivých dodavatelů elektrické energie v ČR. Poté se věnuje popisu společnosti DIOSS NÝŘANY a.s., používaným technologiím ve společnosti a detailním rozborům stavu dodávek a spotřeb elektrické energie v minulosti a současnosti. V praktické části zjišťuje strukturu ceny pro velkoodběratele a požadavky na stanovení ceny silové elektřiny pro konkrétního zákazníka. Dále uvádí princip a náležitosti pro komunikaci s dodavatelskými firmami za účelem získání nabídky na odběr silové elektřiny v dalších letech. Tyto informace jsou získávány na základě zaslaných poptávek jednotlivým dodavatelským subjektům. V hlavní části se zabývá změnou dodavatele elektřiny a výpočtem možných úspor. Dále jsou uvedeny možnosti dalších úspor ve společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on energy saving in the company DIOSS NÝŘANY a.s. The theoretical part examines the current state of the energy market in the Czech Republic. Individual parts of the overall electricity prices, describes both regulated and unregulated ingredients, but also taxes. Also mentions the electricity stock exchange, the next par is dedicated to the issue of czech republic electricity suppliers. After that it deals with the description of company DIOSS NÝŘANY a. s. technologies used in the company and detailed analysis of electricity supply and consumption in the past and in the present. The practical part examines the structure of prices for wholesale customers and also the requirements for determining the price of electricity for a specific customer. It also states the principle and requirements for communication with the electricity supplier companies to obtain bids for electricity consumption in the coming years. This informations are obtained on the basis of the supply demands sent to individual electricity suppliers. The main part deals with the change of electricity supplier and the calculation of potential savings. The following part explores the possibilities for further economic savings in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Husova Petra E11N0016P.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
053659_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,19 kBAdobe PDFView/Open
053659_oponent.pdfPosudek oponenta práce574,14 kBAdobe PDFView/Open
053659_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.