Název: Snížení nákladů na spotřebu silové elektřiny ve společnosti Dioss Nýřany
Další názvy: Reducing the Cost of Electrical Energy Consumption in the Company Dioss Nyrany
Autoři: Husová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Štekl, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7482
Klíčová slova: elektrická energie;silová elektřina;burza PXE;dodavatelé elektrické energie;spotřeba;DIOSS NÝŘANY a.s.;cena;zainteresovanost managementu;úspory
Klíčová slova v dalším jazyce: electric power;force energy;exchange PXE;suppliers of electricity;consumption;DIOSS NÝŘANY a.s.;price;involvement of management;savings
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na úsporu silové elektřiny ve společnosti DIOSS NÝŘANY a.s. V teoretické části zkoumá současný stav trhu s energiemi v České republice. Jednotlivé části celkové ceny elektrické energie, jak regulovanou tak neregulovanou složku a daně. Zmiňuje také burzu s energiemi a dále se věnuje problematice jednotlivých dodavatelů elektrické energie v ČR. Poté se věnuje popisu společnosti DIOSS NÝŘANY a.s., používaným technologiím ve společnosti a detailním rozborům stavu dodávek a spotřeb elektrické energie v minulosti a současnosti. V praktické části zjišťuje strukturu ceny pro velkoodběratele a požadavky na stanovení ceny silové elektřiny pro konkrétního zákazníka. Dále uvádí princip a náležitosti pro komunikaci s dodavatelskými firmami za účelem získání nabídky na odběr silové elektřiny v dalších letech. Tyto informace jsou získávány na základě zaslaných poptávek jednotlivým dodavatelským subjektům. V hlavní části se zabývá změnou dodavatele elektřiny a výpočtem možných úspor. Dále jsou uvedeny možnosti dalších úspor ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on energy saving in the company DIOSS NÝŘANY a.s. The theoretical part examines the current state of the energy market in the Czech Republic. Individual parts of the overall electricity prices, describes both regulated and unregulated ingredients, but also taxes. Also mentions the electricity stock exchange, the next par is dedicated to the issue of czech republic electricity suppliers. After that it deals with the description of company DIOSS NÝŘANY a. s. technologies used in the company and detailed analysis of electricity supply and consumption in the past and in the present. The practical part examines the structure of prices for wholesale customers and also the requirements for determining the price of electricity for a specific customer. It also states the principle and requirements for communication with the electricity supplier companies to obtain bids for electricity consumption in the coming years. This informations are obtained on the basis of the supply demands sent to individual electricity suppliers. The main part deals with the change of electricity supplier and the calculation of potential savings. The following part explores the possibilities for further economic savings in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Husova Petra E11N0016P.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053659_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053659_oponent.pdfPosudek oponenta práce574,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053659_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.