Title: Teorie ohřevu vsázky elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku
Other Titles: Theory of "Skull Melting" by electromagnetic induction
Authors: Míková, Lucie
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rot, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7485
Keywords: Indukční tavení;studený kelímek;frekvence;hloubka vniku;tepelné ztráty;účinnost;energetická náročnost;tavení ZrO2;tavení titanu
Keywords in different language: Induction melting;cold crucible;frequency;penetration depth;heat losses;efficiency;energy consumption;ZrO2 melting;melting titanium
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na indukční tavení ve studeném kelímku. Popisuje stručně teorii indukčního tavení a druhy zařízení k tomu používaných. Dále jsou zde uvedeny možné tepelné ztráty těchto pecí. Ve čtvrté kapitole je uveden princip indukčního tavení ve studeném kelímku. Následně se zabývá se analytickým výpočtem pro konkrétní materiály (ZrO2, Ti, Al2O3). V další kapitole jsou shrnuty výhody a nevýhody indukčního tavení ve studeném kelímku. Nakonec je popsána energetická náročnost tavení. Závěr práce je věnován zhodnocení tavení ve studeném kelímku.
Abstract in different language: The thesis presents the induction melting in cold crucible. It describes shortly the theory of induction melting and types of equipment to be used. Then there are the possible heat losses of these furnaces. The fourth chapter describes the principle of induction melting in a cold crucible. After that it is introduced with analytical computation for selected materials (ZrO2, Ti, Al2O3). Next chapter is summarized advantages and disadvantages of the induction melting in cold crucible. At the end is described energy consumption of melting. The conclusion is devoted to the evaluation of melting in cold crucible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teorie_ohrevu_vsazky_elektromagnetickou_indukci_ve_studenem_kelimku.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
053663_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,48 kBAdobe PDFView/Open
053663_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,85 kBAdobe PDFView/Open
053663_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.