Název: Uplatnění metodiky Design for Six Sigma při vývoji elektrotechnických produktů
Další názvy: Appling of Design for Six Sigma Methodology to Product Development
Autoři: Slunčík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7486
Klíčová slova: six sigma;design for six sigma;DFSS;DMAIC;DMADV;ANOVA;FMEA;R&R;Paretův diagram;regulační diagram;hodnocení způsobilosti
Klíčová slova v dalším jazyce: six sigma;design for six sigma;DFSS;DMAIC;DMADV;ANOVA;FMEA;R&R;Paret diagram;regulation diagram;process capability;process performance
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá metodami pro řízení a optimalizaci kvality: Six Sigma a Design for Six Sigma. V práci jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými metodami, dále jsou detailně popsány nejdůležitější nástroje včetně statistických. U statistických nástrojů je uveden postup výpočtů a analýza výsledků s kritickým zhodnocením. Druhá část diplomové práce se zabývá praktickým využitím metody Six Sigma. Z dat naměřených na vyvíjeném elektronickém výrobku jsou demonstrovány například metody ANOVA, DOE a další.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is dealing with two similar methods for quality management: Six Sigma and Design for Six Sigma. They are described the main differences between this two methods as well as detailed description of the main statistical and fundamental tools. The process how to perform statistical analysis and tests are also shown in the first part of the thesis. The obtain results are critically evaluated. The second part of the thesis is focused on practical use of Six Sigma method. The data measured on newly developed electrical device are used for demonstration of statistical tools such as ANOVA, DOE.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr_Sluncik_DP.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053664_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.