Title: Vytýčení oblasti ohrožení odběratelů citlivých na velikost napájecího napětí
Other Titles: Locating of area of vulnerability for voltage sensitive customers
Authors: Hebr, Martin
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7490
Keywords: kvalita elektrické energie;napěťové události;průběžné jevy;poklesy napětí;zařízení citlivá na poklesy napětí;výpočtové metody;metoda kritických vzdáleností;metoda míst zkratů
Keywords in different language: power quality;voltage events;continuous events;voltage sags;equipment sensitive to voltage sags;calculation methods;method of critical distances;method of fault positions
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poklesů napětí. Nejprve je stručně rozebrána kvalita elektrické energie z pohledu odběratele a příčiny, které ji mohou ovlivnit. Poté se již soustředí přímo na poklesy napětí. Jsou zde popsány příčiny vzniku a vlastnosti poklesů napětí. Práce taktéž obsahuje přehled zařízení citlivých na poklesy napětí včetně charakteristiky jejich chování při tomto jevu. K předpovědi poklesů napětí se využívají výpočtové metody. Dvě nejpoužívanější jsou zde podrobně popsány a následně jedna aplikována na modelový příklad sítě. Z výsledných výpočtů je určen počet poklesů napětí za jeden rok znázorněný pomocí histogramu a oblast ohrožení.
Abstract in different language: The thesis deals with problems of the voltage sags. There are briefly analysed the power quality from the buyer´s point of view and causes affecting it. The thesis is focused on the voltage sags, then. The are described causes of characteristics and source of the voltage sags. The thesis involves the summary of equipments sensitive to voltage sags including of characteristics of their behaviour by this event. There are used the calculation methods for prediction of voltage sags. Two of the most used methods are described in the thesis. One of them is used for an example of the net. According to the final calculation is stated the quantity of voltage sags in one year depicting by histogram and area of threat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_HebrMartin.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
053668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce481,99 kBAdobe PDFView/Open
053668_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,99 kBAdobe PDFView/Open
053668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.