Název: Vytýčení oblasti ohrožení odběratelů citlivých na velikost napájecího napětí
Další názvy: Locating of area of vulnerability for voltage sensitive customers
Autoři: Hebr, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7490
Klíčová slova: kvalita elektrické energie;napěťové události;průběžné jevy;poklesy napětí;zařízení citlivá na poklesy napětí;výpočtové metody;metoda kritických vzdáleností;metoda míst zkratů
Klíčová slova v dalším jazyce: power quality;voltage events;continuous events;voltage sags;equipment sensitive to voltage sags;calculation methods;method of critical distances;method of fault positions
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku poklesů napětí. Nejprve je stručně rozebrána kvalita elektrické energie z pohledu odběratele a příčiny, které ji mohou ovlivnit. Poté se již soustředí přímo na poklesy napětí. Jsou zde popsány příčiny vzniku a vlastnosti poklesů napětí. Práce taktéž obsahuje přehled zařízení citlivých na poklesy napětí včetně charakteristiky jejich chování při tomto jevu. K předpovědi poklesů napětí se využívají výpočtové metody. Dvě nejpoužívanější jsou zde podrobně popsány a následně jedna aplikována na modelový příklad sítě. Z výsledných výpočtů je určen počet poklesů napětí za jeden rok znázorněný pomocí histogramu a oblast ohrožení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with problems of the voltage sags. There are briefly analysed the power quality from the buyer´s point of view and causes affecting it. The thesis is focused on the voltage sags, then. The are described causes of characteristics and source of the voltage sags. The thesis involves the summary of equipments sensitive to voltage sags including of characteristics of their behaviour by this event. There are used the calculation methods for prediction of voltage sags. Two of the most used methods are described in the thesis. One of them is used for an example of the net. According to the final calculation is stated the quantity of voltage sags in one year depicting by histogram and area of threat.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_HebrMartin.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce481,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053668_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7490

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.