Title: Případy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách
Other Titles: Special cases of the employee liability for damage caused to his employer focused on the employee liability for the deficit of the values assigned
Authors: Bernat, Lukáš
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7496
Keywords: zákoník práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;škoda;odpovědnost;obecná odpovědnost;zvláštní odpovědnost;náhrada škody;pracovní právo;schodek
Keywords in different language: labour code;employee;employer;damage;liability;general liability;special liability;compensation;labour law;deficit
Abstract: Předkládaná diplomová práce nesoucí název "Případy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách" si stanovila za cíl podat systematicky přehledný a ucelený výklad problematiky pracovního práva, která se týká otázky odpovědnosti zaměstnance za škodu se zaměřením na případy zvláštní odpovědnosti. Diplomovou práci je možné rozdělit do čtyř částí. První část je věnována obecné úpravě odpovědnosti, a to nejen v pracovním právu. Druhá část se hlavně zaobírá problematikou případů zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu. Třetí část upravuje pracovněprávní odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v předchozí právní úpravě a konečně čtvrtá část diplomové práce podává rozbor slovenské právní úpravy a její srovnání s českou právní úpravou. Samotný závěr práce je věnován stručnému shrnutí těch nejzákladnější momentů, pojmů a institutů charakteristických pro zvláštní odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, doplněný o úvahy de lege ferenda. Práce vychází z platných a účinných právních předpisů v době zpracování práce, odborných textů a komentářové literatury. Tedy stěžejním právním předpisem je zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Pro zpracování slovenské právní úpravy je užito právního předpisu zákon č.311/2001 Z.z., zákoník práce. Pro rozbor předchozí právní úpravy bylo užito zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, který je charakteristický tím, že se jednalo o právní předpis společný jak pro Českou republiku, tak pro Slovenskou republiku až do 1.4.2002. Celá materie předkládané diplomové práce je průběžně doplněna o judikaturu soudů, a to nejen českých, ale i zahraničních.
Abstract in different language: The aim of the presented thesis, titled ?Special cases of the employee liability for damage caused to his employer focused on the employee liability for the deficit of the values assigned?, is to provide a systematic, clear and comprehensive interpretation of a particular issue of labour law: employee liability for damage with focus on liability for deficit of assigned values. The diploma thesis is divided into four parts. The first part is dedicated to the general legal definition of liability (not only within labour law). The second part focuses predominantly on the issue of special cases of employee liability for damage. The third part regulates employee liability for damage (with regards to labour law) from the previous legal regulation. The fourth part of the diploma thesis provides an analysis of the Slovak legal regulation and compares it to its Czech counterpart. The conclusion of the thesis is dedicated to a brief summary of the most basic moments, terms and institutes typical for the issue of special cases of employee liability for damage caused to his employer and it also provides considerations de lege ferenda. The thesis is based on valid laws which are in effect at the moment of the writing of the thesis and handling of academic texts and literature with commentaries. The main legal regulation is Act No. 262/2006 Coll., the Labour code, as amended. The source of Slovak legal regulation was the legal act Act No. 311/2011 Coll., the Labour code, as amended. The source used for the analysis of the previous legal regulation was the legal act Act No. 65/1965 Coll., the Labour code, which is distinctive in that it was the first legal regulation which the Czech Republic and the Slovak Republic both shared until 1st April 2002. The whole of the diploma thesis is regularly complemented by judicature of both Czech and foreign courts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Bernat - DP - 2013 - Pravo.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
Bernat-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Bernat-2.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Bernat Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce311,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.