Název: Ochrana osobních práv zaměstnance
Další názvy: Protection of employee privacy rights
Autoři: Janujová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková, Dana
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7500
Klíčová slova: ochrana osobních práv;zaměstnanec;zákoník práce;pracovní právo;diskriminace;zaměstnavatel;kamerové systémy;osobní údaje;pracoviště
Klíčová slova v dalším jazyce: protection of the personal rights;employee;labour code;labour law;discrimination;employer;camera systems;personal data;workplace
Abstrakt: V této diplomové práci jsem se pokusila o zmapování problematiky ochrany osobních práv zaměstnance. Zde je nutno zdůraznit, že ochrana osobních práv zaměstnance není v našem právním řádu upravena pouze jedním předpisem, proto je shrnutí všech problémů, které s tímto tématem souvisejí, v rámci této diplomové práce nemožné. Ochranou osobních práv zaměstnanců se zabývá hlava VIII, konkrétně § 316, pod názvem ?Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.? V této práci byl důraz kladen především na možné porušování osobních práv zaměstnance a možnost jejich ochrany. Práce se zaměřuje na jednotlivé otázky spojené s používáním kamerového sledování, využívání výpočetní techniky, elektronické pošty a jejího monitoringu, internetu, vedení osobního spisu, které jsou dnes zcela běžně používány ke kontrole zaměstnanců a zasahování do jejich soukromí.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, I attempt to map the issue of protection of the personal rights of employees. It needs to be pointed out that the protection of the personal rights of employees is not regulated by a single law in our legal system which makes it impossible to summarise all the problems related to the issue within the scope of this thesis. The protection of the personal rights of employees is addressed in Head VIII, Section 316 titled ?Protection of an employer?s property interests and protection of an employee?s personal rights?. In my thesis, I focus on possible violations of the personal rights of employees and on the possibilities of their protection. I deal with the issues of using video-monitoring, computers, email monitoring, the Internet, or keeping personal files, all of which are commonly used to control employees and to invade their privacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Gabriela Janujova 2013.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janujova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janujova-2.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janujova Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce406,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.