Title: Nelegální práce a její právní postih
Other Titles: Illegal work and its legal sanctions
Authors: Kopecká, Lucie
Advisor: Pavlátová, Jarmila
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7504
Keywords: nelegální práce;závislá práce;bezesmluvní práce;zastřené pracovní poměry;cizinci;sankce
Keywords in different language: illegal work;dependent work;contract-free work;hidden employment;foreigners;sanctions
Abstract: Tématem diplomové práce je Nelegální práce a její právní postih. Práce je systematicky rozdělena na pět hlavních kapitol, které se dále dělí na různé podkapitoly. První kapitola s názvem Nelegální práce - pojem, význam, historie se zabývá vysvětlením definice nelegální práce z ekonomického a právního hlediska, důležitým vymezením závislé práce a agenturním zaměstnáváním. V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny druhy nelegální práce, a to bezesmluvní práce a zastřené pracovní poměry. Kapitola Nelegální práce - bezesmluvní práce je zaměřena na druh nelegální práce, který se vyznačuje konáním placené činnosti, jež se na první pohled jeví jako legální, avšak fyzická osoba nemá se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu, ani v rámci osob samostatně výdělečně činných žádnou jinou smlouvu, občanskoprávní či obchodněprávní. Tato práce je často označována jako ?práce na černo?. V kapitole Nelegální práce - zastřené pracovní poměry je řešen problém nelegální práce, která je charakteristická výkonem závislé práce, která je typická pro základní pracovněprávní vztahy, avšak zaměstnanci navenek vystupují jako samostatní podnikatele a formálně nejsou zaměstnanci zaměstnavatele. Pro tento typ nelegální práce se v České republice vžil název ?švarcsystém?. Ve čtvrté kapitole diplomové práce s názvem Nelegální práce cizinců je zpracovaná problematika zaměstnávání cizinců ze zemí Evropské unie a ze zemí mimo Evropskou unii. Poslední částí práce je kapitola Kontrola a sankce nelegální práce, ve které jsou uvedeny kontrolní orgány a jejich pravomoci, právní postih a sankce, které hrozí za nelegální práci v rámci správního i trestního řízení.
Abstract in different language: The theme of this thesis is illegal work and its legal sanctions. It is systematically divided into five main chapters, that consist of several sub-chapters. First chapter called Illegal work - conception, meaning, history explains the definition of illegal work from economial and legal point of view and the important specification of dependent work and employment through agency. Following two chapters describe types of illegal work i.e. contract-free work and hidden employment. Chapter Illegal work - contract-free work focuses on type of illegal work, that is characterized by doing a paid job, that seems legal although there is no signed contract between the employee and the employer, or no other civil or commercial agreement within the scope of self-employed person. This work is often called "práce na černo" Chapter Illegal work - hidden employment handles the problem of illegal work where is typical a performance of dependent work, which is characteristic for basic labour-law relations, though employees act as external work force and are not employed formally by the company. This kind of work has earned the name "švarcsystém" in the Czech Republic. Fourth chapter called Illegal work of foreigners questions the problem of employment of foreigners coming from EU and outside as well. Last chapter is Control and sanctions of illegal work, which refers to inspecting authorities and their powers, legal punishment and sanctions that is used for illegal work within the administrative procedure and criminal proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopecka_Lucie_2013_DP-Nelegalni prace a jeji pravni postih.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka Lucie-1.pdfPosudek vedoucího práce491 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka Lucie-2.pdfPosudek oponenta práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce344,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.