Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKostadinovová, Ilona
dc.contributor.authorMoravec, Jiří
dc.contributor.refereeKolaříková, Dana
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:21Z
dc.date.available2012-03-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:21Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51636
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7508
dc.description.abstractSkončení služebního poměru je zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, řešeno odlišně od dosavadní právní úpravy. Tento rozdíl se vztahuje jak na výpovědi, tak na důvody, které vedou k propuštění příslušníků. Zákon hovoří o čtyřech způsobech skončení služebního poměru, které jsou v práci podrobně popsány. Diplomová práce je segmentována do tří tematických bloků, z nichž každý se dále dělí na dvě části. První část historického bloku je vedena propedeutickým cílem fixovat jednotlivá období vývoje služebního práva na českém území od středověku do roku 2003, kdy vstoupil v platnost zákon o služebním poměru. Druhá část historického bloku je pojata jako historický exkurz do vybrané právní materie, která jako první na našem území zásadně determinovala další vývoj služebního práva, do zákona č. 15/1914 ř. z., zákona o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů, služební pragmatika. Druhý blok se z metodologického hlediska členění na části komparační a kompilační. Část komparační sleduje shodné zásady a prvky zaměstnaneckých a služebních poměrů v případě jejich skončení. Část analyticko ? kompilační, obsahující jádro materie, koveruje předmětnou problematiku detailním tříděním a popisem skončení služebního poměru de lege lata, s částečnými autorskými vklady bez projevů osobního sepjetí s touto materií. Závěrečný blok je pojat jako čistě autorský komprimát, přesouvající předmětnou problematiku do části návrhové, která má za úkol jednak zprůhlednit a identifikovat problematické aspekty zákona o služebním poměru, jednak doporučit návrhy právní úpravy de lege ferenda. Samotný závěr je pak ponechán volným úvahám nad splněním zadaných cílů, autorův přínos a hodnocení současných trendů.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51636-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthasičský záchranný sborcs
dc.subjectpracovní poměrcs
dc.subjectpropuštěnícs
dc.subjectpříslušníkcs
dc.subjectslužební funkcionářcs
dc.subjectslužební poměrcs
dc.subjectstátní službacs
dc.subjectvýpověďcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzávislá prácecs
dc.titleSkončení služebního poměru v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republikycs
dc.title.alternativeTerminating of service relationship in the conditions of Fire Rescue Service of the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTermination of service is by statute 361/2003 dealt with differently from previous legislation. This difference applies to both a termination and also the reasons that lead to the release member. The law speaks of four ways of termination of service. The thesis is segmented into three thematic sections, each of which is further divided into two parts. The first part of the historical bloc is led propedeuticly to fix different periods of development service law in the Czech Republic - from the Middle Ages until 2003, when the statute 361/2003 came into force on the service relationship. The second part of the historic block is conceived as a historical guide to selected legal materia, which was the first in our country fundamentally determined the further development of the service law - Law No. 15/1914 Imperial Code, the law on service of civil servants and public servants, service pragmatic. The second block from a methodological point of view on the comparative breakdown and compilation. Part comparative follows the same principles and elements of employment and conditions of service in the event of major disasters. Part analytic - compilation, containing the core of matter, the issue at hand koveruje detailed classification and description of the termination of service of de lege lata, with some copyright deposits and no signs copyright locks in with the law. The final block is conceived as a purely authorial compressed, shifting the issue at hand in the design, which is responsible for both transparent and identify problematic aspects, both recommend legislative proposals de lege ferenda. The ending itself is then left free discussion of the fulfillment of the stated objectives, the author's feelings and assessment of current trends.en
dc.subject.translatedfire brigadeen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translateddismissalen
dc.subject.translatedfiremanen
dc.subject.translatedstaff officeren
dc.subject.translatedservice employmenten
dc.subject.translatedpublic serviceen
dc.subject.translateddischargingen
dc.subject.translatedemployeeen
dc.subject.translateddependent worken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MORAVEC.pdfPlný text práce646,91 kBAdobe PDFView/Open
Moravec-1.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Moravec-2.pdfPosudek oponenta práce341,65 kBAdobe PDFView/Open
Moravec Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce356,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.