Title: Agenturní zaměstnávání
Other Titles: Agency employment
Authors: Puldová, Renata
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7510
Keywords: agenturní zaměstnávání;závislá práce;zprostředkování zaměstnání;agentura práce;uživatel;dočasně přidělený zaměstnanec;žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání;rovné mzdové a pracovní podmínky;pojištění agentur pro případ úpadku;zaměstnávání zdravotně postižených osob
Keywords in different language: agency employment;dependent work;job brokerage;work agency;user;temporarily seconded employee;application for permission of job brokerage;equal wage and labour conditions agency insurance in case of bancruptcy;emloyment of disabled persons
Abstract: Ve své práci vysvětluji základní pojmy v oblasti agenturního zaměstnávání, počátky právní úpravy v ČR se zřetelem na nadnárodní právní úpravu. Práce je zaměřena na popis aktuální právní úpravy v České republice včetně porovnání se současnou právní úpravou ve Slovenské republice s cílem rozboru a zhodnocení změn, které přinesly novelizace Zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti v letech 2011 - 2012 z právního hlediska i z hlediska praktického dopadu na subjekty agenturního zaměstnávání.
Abstract in different language: This thesis explains basic principles of agency employment, beginning of its legal form in the Czech Republic with regard to supranational regulations. The thesis is focused on description of current regulations in the Czech Republic including comparison with current enactment in the Slovak Republic and it is aimed at evaluation of the new regulations of Labour Coude and Act on Employment in 2011 - 2012 from legal point of view and from the affected subjects´point of view as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puldova Renata DP 2013.pdfPlný text práce31,86 MBAdobe PDFView/Open
Puldova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Puldova-2.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Puldova Renata.pdfPrůběh obhajoby práce380,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.