Title: Soukromoprávní aspekty agenturního zaměstnávání
Other Titles: Private law aspects of temporary agency work
Authors: Pszyk, Lukáš
Advisor: Dittrich, Michal
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7514
Keywords: agenturní zaměstnávání;agentura práce;uživatel;dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce;dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce;odpovědnost za škodu při agenturním zaměstnávání;rovnost mzdových a pracovních podmínek
Keywords in different language: temporary agency work;employment agency;user;temporarily assigned employee of an employment agency;agreement on temporary assignment;liability;equality of salary and work conditions
Abstract: Práce se snaží o rozbor právní úpravy agenturního zaměstnávání se zvláštním zřetelem na soukromoprávní aspekty této právní úpravy. Nejprve přistupuje k vysvětlení stěžejních pojmů a následně k provedení historického exkurzu do relevantní právní úpravy. V další části se zaměřuje na mezinárodní a evropskou právní úpravu, která se věnuje tomuto institutu. Poté se zaměřuje na současnou českou veřejnoprávní i soukromoprávní úpravu s důrazem na rozbor právní úpravy obsažené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zároveň poukazuje na skutečnost, že v některých aspektech zasahuje agenturní zaměstnávání i do práva obchodního a občanského.
Abstract in different language: The work seeks to analyze regulation of temporary agency work with special emphasis on the private aspects of this legislation. First approaches to explain key concepts and then to perform historical excursion into the relevant legislation. The next section focuses on international and European legislation that deals with this Institute. Then focuses on current czech public and private law with an emphasis on analysis of the legislation contained in The Labour Code and also points to the fact that some aspects of agency work also extends to commercial and civil law .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace- elektronicka verze.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Pszyk-1.pdfPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Pszyk-2.pdfPosudek oponenta práce997,29 kBAdobe PDFView/Open
Pszyk Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce300,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.