Název: Soukromoprávní aspekty agenturního zaměstnávání
Další názvy: Private law aspects of temporary agency work
Autoři: Pszyk, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Dittrich, Michal
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7514
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání;agentura práce;uživatel;dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce;dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce;odpovědnost za škodu při agenturním zaměstnávání;rovnost mzdových a pracovních podmínek
Klíčová slova v dalším jazyce: temporary agency work;employment agency;user;temporarily assigned employee of an employment agency;agreement on temporary assignment;liability;equality of salary and work conditions
Abstrakt: Práce se snaží o rozbor právní úpravy agenturního zaměstnávání se zvláštním zřetelem na soukromoprávní aspekty této právní úpravy. Nejprve přistupuje k vysvětlení stěžejních pojmů a následně k provedení historického exkurzu do relevantní právní úpravy. V další části se zaměřuje na mezinárodní a evropskou právní úpravu, která se věnuje tomuto institutu. Poté se zaměřuje na současnou českou veřejnoprávní i soukromoprávní úpravu s důrazem na rozbor právní úpravy obsažené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zároveň poukazuje na skutečnost, že v některých aspektech zasahuje agenturní zaměstnávání i do práva obchodního a občanského.
Abstrakt v dalším jazyce: The work seeks to analyze regulation of temporary agency work with special emphasis on the private aspects of this legislation. First approaches to explain key concepts and then to perform historical excursion into the relevant legislation. The next section focuses on international and European legislation that deals with this Institute. Then focuses on current czech public and private law with an emphasis on analysis of the legislation contained in The Labour Code and also points to the fact that some aspects of agency work also extends to commercial and civil law .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace- elektronicka verze.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pszyk-1.pdfPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pszyk-2.pdfPosudek oponenta práce997,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pszyk Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce300,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.