Název: Chemický experiment jako motivační a aktivizující prvek při výuce protolytických reakcí na střední škole
Další názvy: Chemical experiment as a motivating and activating element in the teaching of protolytic reactions in high school
Autoři: Janoušková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Štrofová, Jitka
Oponent: Sirotek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7516
Klíčová slova: Protolytická reakce;pH;motivace;aktivizace ve výuce;výukové metody;chemický experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: Protolytic reaction;pH;motivation;activation in teaching;teaching methods;chemical experiment
Abstrakt: Předložená diplomová práce na téma je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá tím, co znamená motivace obecně. Popisuje několik způsobů vnější motivace. Také se zabývá aktivizací ve výuce. Dále je zde zařazen výběr informací z rámcově vzdělávacího programu (RVP), který se váže k chemii. A jeho uplatnění ve školních vzdělávacích programech (ŠVP) několika gymnázií v České republice, při zařazení protolytických reakcí do výuky. Cílem praktické části bylo vytvoření souboru pokusů, které lze použít při výuce protolytických reakcí na střední škole. Mimo jiné je v praktické části doplněna o vysvětlení principu acidobazických dějů a pH a také výběrem ze zákona o chemických látkách a přípravcích, který vymezuje věková omezení a klasifikace chemických látek. Práce je zakončena vyhodnocením dotazníku, na který odpovídali studenti gymnázia, kteří se zúčastnili předvedení demonstračních pokusů a laboratorních prací.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with what motivation means in general. It describes several methods of extrinsic motivation. It also deals with activation in the classroom. There is also included a selection of information from the general education program (GEP), which binds to the Chemistry. And its application in school education programs (SEP) of several secondary grammar schools in the Czech Republic, when there is the inclusion of protolytic reactions in the teaching. The practical part was to create a set of experiments that can be used in the teaching of protolytic reactions in high school. Among other things, the practical part is accompanied by an explanation of the principle of pH and acid-base processes and the selection of the Act on chemical substances and preparations, which defines the age restrictions and classification of chemical substances. The thesis ends with the evaluation questionnaire, which corresponded to high school students who participated in the demonstration of demonstration experiments and laboratory work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JanouskovaL_DP.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_Lenka_VDP.pdfPosudek vedoucího práce711,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_Lenka_ODP.pdfPosudek oponenta práce787,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce354,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.