Název: Humor ve výuce francouzského jazyka
Další názvy: Humour in education of FLE
Autoři: Marešová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Černíková, Veronika
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7526
Klíčová slova: humor;FLE;výuka francouzského jazyka;humoristický text;humoristický obrázek;komiks;humoristické video;Asterix
Klíčová slova v dalším jazyce: humour;FLE;teaching of french;humorous text;humorous image;comics;humorous video;Asterix
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím humorných materiálů či materiálů uvolňující atmofséru ve třídě (poezie, film) k výuce francouzského jazyka. Klíčovou otázkou je, jak prostřednictvím humoru a těchto výukových materiálů studentům přiblížit francouzskou kulturu, a proč je vhodné tyto materiály ve výce používat. Teoretická část prezentuje čtyři typy materiálů (text, obrázek, komiks a video) a možnosti, jak s takovými materiály ve výuce pracovat. Každý typ materiálu je doplněn tabulkou, která učitelům nabízí aktivity roztříděné dle kompetencí, které žák při práci s daným materiálem rozvíjí. Praktická část nabízí konkrétní využití těchto materiálů v praxi. Pro každý typ materiálu je v práci představen konkrétní souhrn aktivit a cvičení, která rozvíjejí kompetence komunikativní, lingvistické i kulturní. Účelem této práce je ukázat, jak s těmito materiály ve výuce pracovat a poukázat na fakt, že humor ve výuce je velice důležitý: studenti se učí snadněji, se zájmem a bez strachu. Praktická část by měla pedagogům sloužit jakožto průvodce souborem cvičení a aktivit ve formě ?mini-manuálu?, ze kterého je odhadnutelné, k jakému kontextu se hodí a jaké kompetence u studentů rozvíjí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the application of the humorous materials or the materials which relax the atmosphere in the class (poetry, movies) during the French teaching. The key question is: How can the teacher familiarize the students with the french culture by these materials and why is it convenient to use them. The theoretical part presents four kinds of materials (the text, the image, the comic and the video) and the possibilities how to work with them. Each kind of material is followed by the table, which classifies them according to the language competences which are developping. The practical part offers the concrete application of these materials. For each kind of material there are the concrete exercices and the concrete activities. The goal of this thesis is to demonstrate the advatages of the application of these materials in education and to show how to work with them. The practical part should serve as a "mini-handbook" for teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Maresova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce638,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce524,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7526

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.