Title: Humor ve výuce francouzského jazyka
Other Titles: Humour in education of FLE
Authors: Marešová, Monika
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7526
Keywords: humor;FLE;výuka francouzského jazyka;humoristický text;humoristický obrázek;komiks;humoristické video;Asterix
Keywords in different language: humour;FLE;teaching of french;humorous text;humorous image;comics;humorous video;Asterix
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím humorných materiálů či materiálů uvolňující atmofséru ve třídě (poezie, film) k výuce francouzského jazyka. Klíčovou otázkou je, jak prostřednictvím humoru a těchto výukových materiálů studentům přiblížit francouzskou kulturu, a proč je vhodné tyto materiály ve výce používat. Teoretická část prezentuje čtyři typy materiálů (text, obrázek, komiks a video) a možnosti, jak s takovými materiály ve výuce pracovat. Každý typ materiálu je doplněn tabulkou, která učitelům nabízí aktivity roztříděné dle kompetencí, které žák při práci s daným materiálem rozvíjí. Praktická část nabízí konkrétní využití těchto materiálů v praxi. Pro každý typ materiálu je v práci představen konkrétní souhrn aktivit a cvičení, která rozvíjejí kompetence komunikativní, lingvistické i kulturní. Účelem této práce je ukázat, jak s těmito materiály ve výuce pracovat a poukázat na fakt, že humor ve výuce je velice důležitý: studenti se učí snadněji, se zájmem a bez strachu. Praktická část by měla pedagogům sloužit jakožto průvodce souborem cvičení a aktivit ve formě ?mini-manuálu?, ze kterého je odhadnutelné, k jakému kontextu se hodí a jaké kompetence u studentů rozvíjí.
Abstract in different language: This thesis deals with the application of the humorous materials or the materials which relax the atmosphere in the class (poetry, movies) during the French teaching. The key question is: How can the teacher familiarize the students with the french culture by these materials and why is it convenient to use them. The theoretical part presents four kinds of materials (the text, the image, the comic and the video) and the possibilities how to work with them. Each kind of material is followed by the table, which classifies them according to the language competences which are developping. The practical part offers the concrete application of these materials. For each kind of material there are the concrete exercices and the concrete activities. The goal of this thesis is to demonstrate the advatages of the application of these materials in education and to show how to work with them. The practical part should serve as a "mini-handbook" for teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Maresova.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce638,54 kBAdobe PDFView/Open
Maresova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce524,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.