Title: Využití znalosti anglického jazyka ve výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Other Titles: Application of knowledge of English in teaching of French as the second foreign language
Authors: Haplová, Tereza
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7532
Keywords: angličtina;francouzština;první cizí jazyk;druhý cizí jazyk;FLE;Česká republika;doplňková cvičení
Keywords in different language: english;french;first foreign language;second foreign language;FLE;Czech republic;supplementary exercices
Abstract: Tato práce se zabývá možností využití znalosti anglického jazyka při výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka na českých školách. Práce je rozdělena na dvě části ; v první, teoretické části, je popsána jayková situace v Evropě, v České republice a na českých základních školách (nebo nižších stupních gymnázií) a jsou zde popsány jazykové jevy (ať v mateřském či prvním cizím jazykce), které ovlivňují studenta a mohou být výhodou nebo naopak nevýhodou při učení se dalšímu cizímu jazyku. V druhé, praktické části, jsem se zabývala tvorbou doplňujících materiálů do hodin francouzštiny, které berou v potaz znalosti angličtiny u studentů a využívají je k výuce francouzštiny novým způsobem.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibility of utilization of English language in teaching French as the second foreign language at Czech schools. The thesis is divided into two parts; in the firt one, the theoretical part, there is a description of a language sitation in Europe, in the Czech Republic and at Czech primary/elementary schools (or lower levels of grammar schools) and also a description of language phenomenons (both in mother language and in the first foreign language) that influence a student and that can be advatnages or disadvantages during learning another foreign language. In the second, practical part, I dealt with creation of suppementary materials for French lessons which consider students' knowledge of English and which employ them for French teaching in a new way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tereza_Haplova_2013.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
Haplova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce568,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent Haplova.pdfPosudek oponenta práce525,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Haplova.pdfPrůběh obhajoby práce284,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.