Title: Implementace elasto-plastického modelu s degradací materiálových parametrů pro textilní kompozity do komerčního MKP softwaru
Other Titles: Implementation of elasto-plastic model with degradation of material parameters for textile composites into commercial FEM computional system
Authors: Kunc, Kryštof
Advisor: Kroupa, Tomáš
Referee: Cabrnoch, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7543
Keywords: plátnová vazba;materiálový model;homogenizace;makromodel;cyklické tahové zkoušky;tlakové zkoušky;kalibrace parametru materiálu;metoda konečných prvků;automatizace;analýza experimentu
Keywords in different language: plain weave;material model;homogenization;macromodel;cyclic tensile tests;pressure tests;material parameters calibration;finite element method;automatization;analysis of experimental data
Abstract: Predkládaná diplomová práce se zabývá procesem vývoje elasto-plastického modelu tkaninových kompozitu a jeho implementace pro komercní konecnoprvkové softwary se zretelem na efektivní identifikaci materiálových parametru. Model je navržen s durazem na jeho maximální jednoduchost a univerzální použití. Byly simulovány tkaninové kompozity s aramidovou, uhlíkovou a skelnou výztuží, které jsou uvažovány jako homogenní a ortotropní média ve stavu rovinné napjatosti s uvažováním velkých deformací. Byly provedeny základní experimenty, podle nichž byl navržen materiálový model a který byl následne implementován do softwaru Simulia ABAQUS. Dále byl navržen automatický proces identifikace materiálových parametru, který je rízen softwarem optiSLang. Byla overena funkcnost modelu srovnáním numerických simulací tahových zkoušek a experimentu na základe identifikovaných parametru. Díky tomu bylo prikroceno k realizaci dalších rozširujících jednoduchých tahových, cyklických a nakonec i tlakových zkoušek. Za úcelem analýzy velkého množství dat z techto experimentu byla naprogramována aplikace ploTra v jazyce Python, sloužící k automatizaci analýz experimentu v procesu identifikace materiálových parametru.
Abstract in different language: This thesis deals with developing of elasto-plastic model for plain weave composite materials and its implementation to FEM computional system and with respect to identification material parameters. Model is proposed as simple as possible, respecting validated universal application. Tensile tests of composites with aramide, carbon and glass reinforcements were simulated. These materials are considered to be homogeneous, orthotropic media in the state of plane stress undergoing large deformations. Basic tensile tests were performed and proposed material model was implemented to Simulia ABAQUS software. An automatical identification process was designed and identification was performed using optiSLang optimization software. The numerical results were compared with experimental data and the model functionality was verified. By dint of this conclusion new expanding test were performed and analyzed, including pressure tests. A standalone application ploTra was programmed in Python for analysing huge amounts of experimental data and for automatization of the identification process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kunc_dp.pdfPlný text práce29,95 MBAdobe PDFView/Open
Kunc_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,92 kBAdobe PDFView/Open
Kunc_oponent.pdfPosudek oponenta práce789,65 kBAdobe PDFView/Open
Kunc_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce327,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.