Název: Implementace elasto-plastického modelu s degradací materiálových parametrů pro textilní kompozity do komerčního MKP softwaru
Další názvy: Implementation of elasto-plastic model with degradation of material parameters for textile composites into commercial FEM computional system
Autoři: Kunc, Kryštof
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Tomáš
Oponent: Cabrnoch, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7543
Klíčová slova: plátnová vazba;materiálový model;homogenizace;makromodel;cyklické tahové zkoušky;tlakové zkoušky;kalibrace parametru materiálu;metoda konečných prvků;automatizace;analýza experimentu
Klíčová slova v dalším jazyce: plain weave;material model;homogenization;macromodel;cyclic tensile tests;pressure tests;material parameters calibration;finite element method;automatization;analysis of experimental data
Abstrakt: Predkládaná diplomová práce se zabývá procesem vývoje elasto-plastického modelu tkaninových kompozitu a jeho implementace pro komercní konecnoprvkové softwary se zretelem na efektivní identifikaci materiálových parametru. Model je navržen s durazem na jeho maximální jednoduchost a univerzální použití. Byly simulovány tkaninové kompozity s aramidovou, uhlíkovou a skelnou výztuží, které jsou uvažovány jako homogenní a ortotropní média ve stavu rovinné napjatosti s uvažováním velkých deformací. Byly provedeny základní experimenty, podle nichž byl navržen materiálový model a který byl následne implementován do softwaru Simulia ABAQUS. Dále byl navržen automatický proces identifikace materiálových parametru, který je rízen softwarem optiSLang. Byla overena funkcnost modelu srovnáním numerických simulací tahových zkoušek a experimentu na základe identifikovaných parametru. Díky tomu bylo prikroceno k realizaci dalších rozširujících jednoduchých tahových, cyklických a nakonec i tlakových zkoušek. Za úcelem analýzy velkého množství dat z techto experimentu byla naprogramována aplikace ploTra v jazyce Python, sloužící k automatizaci analýz experimentu v procesu identifikace materiálových parametru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with developing of elasto-plastic model for plain weave composite materials and its implementation to FEM computional system and with respect to identification material parameters. Model is proposed as simple as possible, respecting validated universal application. Tensile tests of composites with aramide, carbon and glass reinforcements were simulated. These materials are considered to be homogeneous, orthotropic media in the state of plane stress undergoing large deformations. Basic tensile tests were performed and proposed material model was implemented to Simulia ABAQUS software. An automatical identification process was designed and identification was performed using optiSLang optimization software. The numerical results were compared with experimental data and the model functionality was verified. By dint of this conclusion new expanding test were performed and analyzed, including pressure tests. A standalone application ploTra was programmed in Python for analysing huge amounts of experimental data and for automatization of the identification process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kunc_dp.pdfPlný text práce29,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunc_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunc_oponent.pdfPosudek oponenta práce789,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunc_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce327,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.