Název: Rekonstrukce 3D povrchu pomocí scanneru
Další názvy: 3D Surface Reconstruction Using a Flatbed Scanner
Autoři: Nedvěd, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Skala, Václav
Oponent: Lobaz, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7593
Klíčová slova: rekonstrukce povrchu;normálové pole;integrace normálového pole;skener
Klíčová slova v dalším jazyce: surface reconstruction;normals integration;scanner
Abstrakt: Tato práce se zabývá procesem skenování téměř plochých objektů pomocí stolního skeneru a následným získáním prostorového modelu. Patří sem v první fázi rekonstrukce normálového pole a v druhé fázi integrace povrchu. Teoretická část této práce se podrobněji zabývá matematickými vztahy jak pro získání normálového pole, tak vztahy pro integraci povrchu. Ověření funkčnosti, tedy praktická implementace, je popsáno v druhé části práce. Přiložená aplikace umí spočíat a vizualizovat normálové pole i výsledný povrch.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the process of scanning nearly flat objects using a flatbed scanner and further on calculating a three dimensional model. Reconstruction of normals in the first phase and and the integration process in the next phase are included. Mathematical base for normals reconstruction and for the surface integration are in the theoretical part of this work. The functionality proof can be cound in the other half, regarding the implementation. The attached application is able to compute and visualize the normals and the resultant surface.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ondrej_Nedved.pdfPlný text práce35,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0157Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce693,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0157Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0157Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.