Title: Nákladové modely v informačním systému podniku
Other Titles: Costing models in information system of a company
Authors: Bezděk, Martin
Advisor: Nový, Pavel
Referee: Hanzal, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7637
Keywords: nákladové účetnictví;teplárenství;kalkulace nákladů;analýza odchylek
Keywords in different language: cost accounting;heating industry;costing;variance analysis
Abstract: Předmětem diplomové práce je rozbor nákladových modelů a jejich následná realizace se zaměřením na obor teplárenství. Teoretická část práce popisuje základní prvky nákladové problematiky, jejich aplikaci v soustavě vnitropodnikového účetnictví, kalkulace nákladů na zvolený objekt a sledování odchylek nákladů od stanového plánu. V teoretické části je dále uveden popis oboru teplárenství s důrazem na speciální nákladové modely z této oblasti. Získané teoretické poznatky byly využity v praktické části práce a aplikovány pro data společnosti Plzeňská teplárenská a.s. Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. je charakterizována z obecného pohledu a následně detailně popsána z pohledu provozu, použitých nákladových modelů a nákladových toků. Na základě podrobné analýzy stávajícího nákladového modelu byly formulovány požadavky na nový nákladový model, který byl následně navržen. Na závěr byl nový model srovnán s původním a byla provedena citlivostní analýza na vstupní parametry modelu.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the analysis of cost models and their subsequent realization with the focus on the heating industry. The theoretical part of work describes basic elements of costing models and their application in a management accounting system. Its main goals are costs calculations and monitoring variances. There is a short description of the heating industry with a stress on special costing methods at the end of the theoretical part. Gained theoretical knowledge was used in the practical part of this work using real data of a company Plzeňská teplárenská a.s. This company is shortly described from the general point of view and then there is a detailed analysis from the costing point of view. On the basis of this analysis main requirements for a new model were determined and subsequently the new model was created and tested. At the end there is a comparison with the original model and a sensitivity analysis of input parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bezdek_Martin.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
A10N0159Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce402,25 kBAdobe PDFView/Open
A10N0159Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
A10N0159Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.