Název: Nákladové modely v informačním systému podniku
Další názvy: Costing models in information system of a company
Autoři: Bezděk, Martin
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Hanzal, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7637
Klíčová slova: nákladové účetnictví;teplárenství;kalkulace nákladů;analýza odchylek
Klíčová slova v dalším jazyce: cost accounting;heating industry;costing;variance analysis
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je rozbor nákladových modelů a jejich následná realizace se zaměřením na obor teplárenství. Teoretická část práce popisuje základní prvky nákladové problematiky, jejich aplikaci v soustavě vnitropodnikového účetnictví, kalkulace nákladů na zvolený objekt a sledování odchylek nákladů od stanového plánu. V teoretické části je dále uveden popis oboru teplárenství s důrazem na speciální nákladové modely z této oblasti. Získané teoretické poznatky byly využity v praktické části práce a aplikovány pro data společnosti Plzeňská teplárenská a.s. Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. je charakterizována z obecného pohledu a následně detailně popsána z pohledu provozu, použitých nákladových modelů a nákladových toků. Na základě podrobné analýzy stávajícího nákladového modelu byly formulovány požadavky na nový nákladový model, který byl následně navržen. Na závěr byl nový model srovnán s původním a byla provedena citlivostní analýza na vstupní parametry modelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this diploma thesis is the analysis of cost models and their subsequent realization with the focus on the heating industry. The theoretical part of work describes basic elements of costing models and their application in a management accounting system. Its main goals are costs calculations and monitoring variances. There is a short description of the heating industry with a stress on special costing methods at the end of the theoretical part. Gained theoretical knowledge was used in the practical part of this work using real data of a company Plzeňská teplárenská a.s. This company is shortly described from the general point of view and then there is a detailed analysis from the costing point of view. On the basis of this analysis main requirements for a new model were determined and subsequently the new model was created and tested. At the end there is a comparison with the original model and a sensitivity analysis of input parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bezdek_Martin.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0159Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce402,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0159Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0159Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.